جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

پر بازدیدترین ها
شنا روی میز صاف روی ساعد ۰۰:۱۴
شنا روی میز صاف روی ساعد
۵۹۳ بازدید . ۱ سال پیش
پشت بازو طنابی ایستاده ۰۰:۱۴
پشت بازو طنابی ایستاده
۵۷۴ بازدید . ۱ سال پیش
پشت بازو هالتر خوابیده میز صاف مچ برعکس ۰۰:۱۲
پشت بازو طنابی از پشت سر ایستاده از پایین ۰۰:۱۵
پشت بازو کابل از پشت سر ایستاده از پایین ۰۰:۱۴
پشت بازو دمبل تک ازپشت جفت دست ۰۰:۱۴
پشت بازو دمبل تک ازپشت جفت دست
۳۱۸ بازدید . ۱ سال پیش
پشت بازو پارالل ۰۰:۱۰
پشت بازو پارالل
۳۱۲ بازدید . ۱ سال پیش
پشت بازو هالتر ایستاده از پشت سر ۰۰:۱۸
پشت بازو هالتر ایستاده از پشت سر
۲۹۴ بازدید . ۱ سال پیش
پشت بازو دمبل تک دست نشسته ۰۰:۱۵
پشت بازو دمبل تک دست نشسته
۲۶۷ بازدید . ۱ سال پیش
پشت بازو هالتر خوابیده میزبالاسینه ۰۰:۱۸
پشت بازو هالتر پرسی میزبالاسینه ۰۰:۱۷
پشت بازو هالتر پرسی میزبالاسینه
۲۱۷ بازدید . ۱ سال پیش

پشت بازو

حرکت شنا هندی ۰۰:۵۵
حرکت شنا هندی
۹۶ بازدید . ۱ ماه پیش
پارالل ۳دامنه ۰۰:۱۷
پارالل ۳دامنه
۲۰۲ بازدید . ۱ سال پیش
پشت بازو طنابی ایستاده ۰۰:۱۴
پشت بازو طنابی ایستاده
۵۷۴ بازدید . ۱ سال پیش
پشت بازو پارالل ۰۰:۱۰
پشت بازو پارالل
۳۱۲ بازدید . ۱ سال پیش
شنا روی میز صاف روی ساعد ۰۰:۱۴
شنا روی میز صاف روی ساعد
۵۹۳ بازدید . ۱ سال پیش
پشت بازو دمبل تک دست نشسته ۰۰:۱۵
پشت بازو دمبل تک دست نشسته
۲۶۷ بازدید . ۱ سال پیش
پشت بازو دمبل تک ازپشت جفت دست ۰۰:۱۴
پشت بازو هالتر ایستاده از پشت سر ۰۰:۱۸
پشت بازو هالتر پرسی میزبالاسینه ۰۰:۱۷