جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

آقا محمد خان قاجار

۱ سال پیش
۹۹
در سوم فروردین مراسم تاج گذاری آقا محمدخان قاجار موسس حکومت قاجار برگذار شده است. آقا محمدخان قاجار در سال 1121 در استرآباد ( گرگان کنونی) در طایفه ی بزرگ ترک قاجار به دنیا آمد. در نوجوانی به وسیله ی کریم خان زند اسیر گرفته شد. آقا محمدخان که سال ها در اسارت به سر می برد زمانی که خبر مرگ کریم خان را شنید از شیراز گریخت و بعد از 5 شبانه روز راه رفتن به محل تولدش استرآباد رسید و برای اولین بار خودش را شاه اعلام کرد. بنابراین حکومت زندیه سقوط کرد و حاکمیت ایران دوباره به دست ترکان افتاد.