جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

آقا محمد خان قاجار

۱۰ ماه پیش
۹۱
در سوم فروردین مراسم تاج گذاری آقا محمدخان قاجار موسس حکومت قاجار برگذار شده است. آقا محمدخان قاجار در سال 1121 در استرآباد ( گرگان کنونی) در طایفه ی بزرگ ترک قاجار به دنیا آمد. در نوجوانی به وسیله ی کریم خان زند اسیر گرفته شد. آقا محمدخان که سال ها در اسارت به سر می برد زمانی که خبر مرگ کریم خان را شنید از شیراز گریخت و بعد از 5 شبانه روز راه رفتن به محل تولدش استرآباد رسید و برای اولین بار خودش را شاه اعلام کرد. بنابراین حکومت زندیه سقوط کرد و حاکمیت ایران دوباره به دست ترکان افتاد.