جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

پنجره خانه های قدیمی قاجار

۱۰ ماه پیش
۱۳۵
پنجره های موزه قاجار تبریز با شیشه های رنگین زینت داده شده اند هیچ می دانستید این پنجره های رنگین به خاطر چیست؟ این شیشه های رنگین علاوه بر زینت خانه فایده های دیگری نیز داشت درقدیم حیاط ها باغ داشتند وباغ ها پر بود از درخت وگل به همین خاطر حشراتی مثل پشه زنبور مگس وحیوانات خزنده زیاد بودند پشه و مگس وخزندگان برخی ازطیف های نور را نمی توانند ببینند زمانی که پشه ومگس می خواهند به داخل خانه بیایند نوراین شیشه های رنگی دید آن هارا از بین می برد ومختل می کند ونمی توانند داخل خانه شوند