جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

آموزش بازیافت به کودکان

۱۰ ماه پیش
۳,۰۹۹
همواره به یاد داشته باشیم و به طریقی مهربانانه به کودکانمان هم بگوییم که با بازیافت و تبدیل زباله می‌توان ازدوباره استفاده کرد. در زباله یک سرمایه حتی زباله تر غذایی، میوه‌ها و سبزی‌ها را نیز می‌توان به کود و کمپوست تبدیل نمود. باور کنیم و این باور را به کودکان نیز انتقال دهیم که زمین، محدود است و گنجایش هضم این همه زباله را ندارد. در صورت دفن زباله‌ها و نگهداری آنها نیز شیرابه باقیمانده مواد مسموم و مواد مضرشان وارد محیط می‌شوند و انسان را گرفتار می‌سازند. در نهایت، کودکان را به اهمیت محیط زیست، ضرورت استفاده بهینه از منابع آن و نگهداری صحیح نعمت های ارزشمند خدادادی، حساس و متوجه سازیم.