جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

مشکلات الکتروفورز

۷ ماه پیش
۱۷۸
مشکل: شدت پایین همه یا تعدادی از باندهای DNA دلایل احتمالی:‌ بارگذاری مقدار کم DNA Ladder رنگ آمیزی ناکافی و یا ناهمگون خارج شدن DNA از ژل نفوذ و پخش شدن DNA در ژل پوشیده شدن DNA توسط رنگ های مورد استفاده در رنگ آمیزی مشکل: اسمیر شدن باندها دلایل احتمالی: تجزیه شدن DNA توسط نوکلئازها شرایط نا مناسب الکتروفورز اثر GEL SHIFT بارگزاری بیش از اندازه DNA غلظت بالای نمک در نمونه شکل­گیری نامناسب چاهک های ژل مشکل:‌ الگوهای باند غیر معمول دلایل احتمالی: قبل از باگیری DNA مارکر گرم نشد. دناتوره شدن DNA شرایط بارگیری متفاوت برای نمونه DNA و مارکر DNA شرایط نا مناسب الکتروفورز استفاده از درصد ناصحیح ژل و یا بافر مهاجرت غیر معمول به دلیل توالی ها و یا ساختارهای مختلف DNA اثر GEL SHIFT غلظت بالای نمک در نمونه ها برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت www.arshadanesh.ir مراجعه نمایید.