جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

پر بازدیدترین ها
جلسه نهم(پیوند بین جداول) ۲۲:۳۶
جلسه نهم(پیوند بین جداول)
۰.۹ هزار بازدید . ۱ ماه پیش
جلسه یازدهم(دستورات منطقی) ۱:۱۱:۲۱
جلسه یازدهم(دستورات منطقی)
۷۳۶ بازدید . ۱ ماه پیش
جلسه پنجم: (ترکیب شروط واکشی اطلاعات) ۳۸:۱۹
جلسه هشتم (همبسته‌سازی جداول) ۳۰:۴۹
جلسه هشتم (همبسته‌سازی جداول)
۵۷۸ بازدید . ۱ ماه پیش
جلسه هفتم: (توابع محاسباتی) ۱۸:۳۱
جلسه هفتم: (توابع محاسباتی)
۵۷۵ بازدید . ۱ ماه پیش
بخش 3 از فصل 1 کتاب توسعه برنامه سازی ۲۴:۴۷
جلسه دهم (توابع مجموعه ای) ۲۱:۵۳
جلسه دهم (توابع مجموعه ای)
۳۷۲ بازدید . ۱ ماه پیش
جلسه سیزدهم(ایجاد دید روی جداول) ۱۹:۰۴
جلسه سیزدهم(ایجاد دید روی جداول)
۳۶۰ بازدید . ۱ ماه پیش
جلسه دوازدهم: (توابع و رویه ها) ۳۷:۴۷
جلسه دوازدهم: (توابع و رویه ها)
۲۹۴ بازدید . ۱ ماه پیش
جلسه دوم:(شروع کار با  SQL) ۲۹:۳۲
جلسه دوم:(شروع کار با SQL)
۲۹۲ بازدید . ۱ ماه پیش

sql

جلسه سیزدهم(ایجاد دید روی جداول) ۱۹:۰۴
جلسه دوازدهم: (توابع و رویه ها) ۳۷:۴۷
جلسه یازدهم(دستورات منطقی) ۱:۱۱:۲۱
جلسه دهم (توابع مجموعه ای) ۲۱:۵۳
جلسه دهم (توابع مجموعه ای)
۳۷۲ بازدید . ۱ ماه پیش
جلسه نهم(پیوند بین جداول) ۲۲:۳۶
جلسه نهم(پیوند بین جداول)
۰.۹ هزار بازدید . ۱ ماه پیش
جلسه هشتم (همبسته‌سازی جداول) ۳۰:۴۹
جلسه هفتم: (توابع محاسباتی) ۱۸:۳۱
جلسه ششم:(زبان پرس و جو) ۴۹:۴۸
جلسه ششم:(زبان پرس و جو)
۱۷۸ بازدید . ۱ ماه پیش
جلسه دوم:(شروع کار با  SQL) ۲۹:۳۲
جلسه دوم:(شروع کار با SQL)
۲۹۲ بازدید . ۱ ماه پیش