جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

پر بازدیدترین ها
خشم ریِِیس جمهور روحانی ۰۰:۰۵
خشم ریِِیس جمهور روحانی
۵.۶ هزار بازدید . ۳ سال پیش
تأثیر ورزش در کنترل خشم ۰۱:۴۱
تأثیر ورزش در کنترل خشم
۴۱۱ بازدید . ۳ سال پیش
الگوبرداری و تقلید از عوامل خشم ۰۲:۲۳
الگوبرداری و تقلید از عوامل خشم
۳۹۷ بازدید . ۳ سال پیش
لزوم مدیریت خشم ۰۰:۵۴
لزوم مدیریت خشم
۳۷۵ بازدید . ۳ سال پیش
خانه به دوش 5 - خشم آقا ماشالا ۰۲:۵۰
خانه به دوش 5 - خشم آقا ماشالا
۳۵۵ بازدید . ۴ سال پیش
علائم شناختی ذهنی خشم ۰۱:۰۷
علائم شناختی ذهنی خشم
۳۴۴ بازدید . ۳ سال پیش
پیامدهای خشم و خشونت (1) ۰۱:۱۳
پیامدهای خشم و خشونت (1)
۳۳۶ بازدید . ۳ سال پیش
علائم رفتاری خشم ۰۱:۰۹
علائم رفتاری خشم
۳۳۴ بازدید . ۳ سال پیش
تعریف خشم    ۰۱:۴۹
تعریف خشم
۲۹۵ بازدید . ۳ سال پیش
مرحله قبل از بروز خشم و عصبانیت ۰۲:۰۳
مرحله قبل از بروز خشم و عصبانیت
۲۹۳ بازدید . ۳ سال پیش

خشم

تمرکز ذهن در جلوگیری از خشم ۰۲:۵۳
تمرکز ذهن در جلوگیری از خشم
۲۷۷ بازدید . ۳ سال پیش
روش های حواس پرتی در کنترل خشم ۰۱:۵۰
تأثیر ورزش در کنترل خشم ۰۱:۴۱
تأثیر ورزش در کنترل خشم
۴۱۱ بازدید . ۳ سال پیش
اصلاح سبک تفکر در کنترل خشم ۰۳:۰۷
اصلاح سبک تفکر در کنترل خشم
۲۳۹ بازدید . ۳ سال پیش
پیامدهای خشم و خشونت (2) ۰۱:۴۰
پیامدهای خشم و خشونت (2)
۲۸۱ بازدید . ۳ سال پیش
پیامدهای خشم و خشونت (1) ۰۱:۱۳
پیامدهای خشم و خشونت (1)
۳۳۶ بازدید . ۳ سال پیش
مرحله پس از بروز خشم و عصبانیت ۰۱:۰۱
مرحله قبل از بروز خشم و عصبانیت ۰۲:۰۳
عوامل اصلی در ایجاد عصبانیت (2) ۰۲:۲۰
عوامل اصلی در ایجاد عصبانیت (1) ۰۱:۵۰
علائم شناختی ذهنی خشم ۰۱:۰۷
علائم شناختی ذهنی خشم
۳۴۴ بازدید . ۳ سال پیش
علائم رفتاری خشم ۰۱:۰۹
علائم رفتاری خشم
۳۳۴ بازدید . ۳ سال پیش
علائم فیزیکی خشم ۰۱:۲۷
علائم فیزیکی خشم
۲۵۰ بازدید . ۳ سال پیش
خشم غیر طبیعی ۰۱:۳۴
خشم غیر طبیعی
۲۳۱ بازدید . ۳ سال پیش
نقد نظریه : « لزوم تخلیه خشم » ۰۱:۲۰