برای دنبال کردن کانال به حساب کاربری خود وارد شوید
ورود به حساب کاربری
X در کانال تلگرام ما عضو شوید
4
بررسی تاثیر شایستگی‌ های‌ رهبری بر نوآوری و عملکرد‌سازمانی در شرکت‌ های کوچک و متوسط ( مورد‌مطالعه صنایع شیمیایی در شهرک‌صنعتی استان قم )
تبیین فرآیند یادگیری کارآفرینانه مورد مطالعه: پارک های علم و فن آوری و مراکز رشدفناوری دانشگاه های برتر تهران
بررسی تأثیر خود تنظیمی بر آگاهی اخلاقی کارآفرینان با محوریت اعتماد بین فردی و خود ایده آلی (مورد مطالعه: مرکز رشد دانشگاه شهید بهشتی)
بررسی تاثیر مدیریت دانش استراتژیك در كارآفرینی گرایی و عملكرد سازمان (مورد مطالعه : شركت های کوچک و متوسط صنایع شیمیایی ایلام)
تاثیر عوامل سازمانی بر موفقیت توسعه محصول جدید در صنعت پتروشیمی
مدیریت اقلام واقعی سود و بازده آتی سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی عملکرد استراتژی معاملاتی مبتنی بر غلبه تصادفی
بررسی رابطه بین كیفیت سود و افشاء بخش-ها در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
رابطه بین کیفیت سود و مانده وجه نقد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
تأثیر انعطاف‌پذیری مالی بر سیاست‌های مالی شرکتی: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران
رابطه شرطی بین ریسک غیرسیستماتیک و بازده سهام
بررسی رفتار ریسکی سرمایهگذاران تحت تاثیر سه عامل استنباط، نگرش و فرا اعتمادی
بررسی تاثیر شایستگی‌ های‌ رهبری بر نوآوری و عملکرد‌سازمانی در شرکت‌ های کوچک و متوسط ( مورد‌مطالعه صنایع شیمیایی در شهرک‌صنعتی استان قم )
تبیین فرآیند یادگیری کارآفرینانه مورد مطالعه: پارک های علم و فن آوری و مراکز رشدفناوری دانشگاه های برتر تهران
بررسی تأثیر خود تنظیمی بر آگاهی اخلاقی کارآفرینان با محوریت اعتماد بین فردی و خود ایده آلی (مورد مطالعه: مرکز رشد دانشگاه شهید بهشتی)
بررسی تاثیر مدیریت دانش استراتژیك در كارآفرینی گرایی و عملكرد سازمان (مورد مطالعه : شركت های کوچک و متوسط صنایع شیمیایی ایلام)
تاثیر عوامل سازمانی بر موفقیت توسعه محصول جدید در صنعت پتروشیمی
مدیریت اقلام واقعی سود و بازده آتی سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی عملکرد استراتژی معاملاتی مبتنی بر غلبه تصادفی
بررسی رابطه بین كیفیت سود و افشاء بخش-ها در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
رابطه بین کیفیت سود و مانده وجه نقد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
تأثیر انعطاف‌پذیری مالی بر سیاست‌های مالی شرکتی: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران
رابطه شرطی بین ریسک غیرسیستماتیک و بازده سهام
بررسی رفتار ریسکی سرمایهگذاران تحت تاثیر سه عامل استنباط، نگرش و فرا اعتمادی
بررسی تاثیر شایستگی‌ های‌ رهبری بر نوآوری و عملکرد‌سازمانی در شرکت‌ های کوچک و متوسط ( مورد‌مطالعه صنایع شیمیایی در شهرک‌صنعتی استان قم )
تبیین فرآیند یادگیری کارآفرینانه مورد مطالعه: پارک های علم و فن آوری و مراکز رشدفناوری دانشگاه های برتر تهران
بررسی تأثیر خود تنظیمی بر آگاهی اخلاقی کارآفرینان با محوریت اعتماد بین فردی و خود ایده آلی (مورد مطالعه: مرکز رشد دانشگاه شهید بهشتی)
بررسی تاثیر مدیریت دانش استراتژیك در كارآفرینی گرایی و عملكرد سازمان (مورد مطالعه : شركت های کوچک و متوسط صنایع شیمیایی ایلام)
تاثیر عوامل سازمانی بر موفقیت توسعه محصول جدید در صنعت پتروشیمی
مدیریت اقلام واقعی سود و بازده آتی سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی عملکرد استراتژی معاملاتی مبتنی بر غلبه تصادفی
بررسی رابطه بین كیفیت سود و افشاء بخش-ها در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
رابطه بین کیفیت سود و مانده وجه نقد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
تأثیر انعطاف‌پذیری مالی بر سیاست‌های مالی شرکتی: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران
رابطه شرطی بین ریسک غیرسیستماتیک و بازده سهام
بررسی رفتار ریسکی سرمایهگذاران تحت تاثیر سه عامل استنباط، نگرش و فرا اعتمادی
بررسی تاثیر شایستگی‌ های‌ رهبری بر نوآوری و عملکرد‌سازمانی در شرکت‌ های کوچک و متوسط ( مورد‌مطالعه صنایع شیمیایی در شهرک‌صنعتی استان قم )
تبیین فرآیند یادگیری کارآفرینانه مورد مطالعه: پارک های علم و فن آوری و مراکز رشدفناوری دانشگاه های برتر تهران
بررسی تأثیر خود تنظیمی بر آگاهی اخلاقی کارآفرینان با محوریت اعتماد بین فردی و خود ایده آلی (مورد مطالعه: مرکز رشد دانشگاه شهید بهشتی)
بررسی تاثیر مدیریت دانش استراتژیك در كارآفرینی گرایی و عملكرد سازمان (مورد مطالعه : شركت های کوچک و متوسط صنایع شیمیایی ایلام)
تاثیر عوامل سازمانی بر موفقیت توسعه محصول جدید در صنعت پتروشیمی
مدیریت اقلام واقعی سود و بازده آتی سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی عملکرد استراتژی معاملاتی مبتنی بر غلبه تصادفی
بررسی رابطه بین كیفیت سود و افشاء بخش-ها در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
رابطه بین کیفیت سود و مانده وجه نقد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
تأثیر انعطاف‌پذیری مالی بر سیاست‌های مالی شرکتی: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران
رابطه شرطی بین ریسک غیرسیستماتیک و بازده سهام
بررسی رفتار ریسکی سرمایهگذاران تحت تاثیر سه عامل استنباط، نگرش و فرا اعتمادی
بررسی تاثیر شایستگی‌ های‌ رهبری بر نوآوری و عملکرد‌سازمانی در شرکت‌ های کوچک و متوسط ( مورد‌مطالعه صنایع شیمیایی در شهرک‌صنعتی استان قم )
تبیین فرآیند یادگیری کارآفرینانه مورد مطالعه: پارک های علم و فن آوری و مراکز رشدفناوری دانشگاه های برتر تهران
بررسی تأثیر خود تنظیمی بر آگاهی اخلاقی کارآفرینان با محوریت اعتماد بین فردی و خود ایده آلی (مورد مطالعه: مرکز رشد دانشگاه شهید بهشتی)
بررسی تاثیر مدیریت دانش استراتژیك در كارآفرینی گرایی و عملكرد سازمان (مورد مطالعه : شركت های کوچک و متوسط صنایع شیمیایی ایلام)
تاثیر عوامل سازمانی بر موفقیت توسعه محصول جدید در صنعت پتروشیمی
مدیریت اقلام واقعی سود و بازده آتی سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی عملکرد استراتژی معاملاتی مبتنی بر غلبه تصادفی
بررسی رابطه بین كیفیت سود و افشاء بخش-ها در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
رابطه بین کیفیت سود و مانده وجه نقد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
تأثیر انعطاف‌پذیری مالی بر سیاست‌های مالی شرکتی: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران
رابطه شرطی بین ریسک غیرسیستماتیک و بازده سهام
بررسی رفتار ریسکی سرمایهگذاران تحت تاثیر سه عامل استنباط، نگرش و فرا اعتمادی
بررسی تاثیر شایستگی‌ های‌ رهبری بر نوآوری و عملکرد‌سازمانی در شرکت‌ های کوچک و متوسط ( مورد‌مطالعه صنایع شیمیایی در شهرک‌صنعتی استان قم )
تبیین فرآیند یادگیری کارآفرینانه مورد مطالعه: پارک های علم و فن آوری و مراکز رشدفناوری دانشگاه های برتر تهران
بررسی تأثیر خود تنظیمی بر آگاهی اخلاقی کارآفرینان با محوریت اعتماد بین فردی و خود ایده آلی (مورد مطالعه: مرکز رشد دانشگاه شهید بهشتی)
بررسی تاثیر مدیریت دانش استراتژیك در كارآفرینی گرایی و عملكرد سازمان (مورد مطالعه : شركت های کوچک و متوسط صنایع شیمیایی ایلام)
تاثیر عوامل سازمانی بر موفقیت توسعه محصول جدید در صنعت پتروشیمی
مدیریت اقلام واقعی سود و بازده آتی سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی عملکرد استراتژی معاملاتی مبتنی بر غلبه تصادفی
بررسی رابطه بین كیفیت سود و افشاء بخش-ها در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
رابطه بین کیفیت سود و مانده وجه نقد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
تأثیر انعطاف‌پذیری مالی بر سیاست‌های مالی شرکتی: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران
رابطه شرطی بین ریسک غیرسیستماتیک و بازده سهام
بررسی رفتار ریسکی سرمایهگذاران تحت تاثیر سه عامل استنباط، نگرش و فرا اعتمادی
بررسی تاثیر شایستگی‌ های‌ رهبری بر نوآوری و عملکرد‌سازمانی در شرکت‌ های کوچک و متوسط ( مورد‌مطالعه صنایع شیمیایی در شهرک‌صنعتی استان قم )
تبیین فرآیند یادگیری کارآفرینانه مورد مطالعه: پارک های علم و فن آوری و مراکز رشدفناوری دانشگاه های برتر تهران
بررسی تأثیر خود تنظیمی بر آگاهی اخلاقی کارآفرینان با محوریت اعتماد بین فردی و خود ایده آلی (مورد مطالعه: مرکز رشد دانشگاه شهید بهشتی)
بررسی تاثیر مدیریت دانش استراتژیك در كارآفرینی گرایی و عملكرد سازمان (مورد مطالعه : شركت های کوچک و متوسط صنایع شیمیایی ایلام)
تاثیر عوامل سازمانی بر موفقیت توسعه محصول جدید در صنعت پتروشیمی
مدیریت اقلام واقعی سود و بازده آتی سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی عملکرد استراتژی معاملاتی مبتنی بر غلبه تصادفی
بررسی رابطه بین كیفیت سود و افشاء بخش-ها در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
رابطه بین کیفیت سود و مانده وجه نقد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
تأثیر انعطاف‌پذیری مالی بر سیاست‌های مالی شرکتی: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران
رابطه شرطی بین ریسک غیرسیستماتیک و بازده سهام
بررسی رفتار ریسکی سرمایهگذاران تحت تاثیر سه عامل استنباط، نگرش و فرا اعتمادی
بررسی تاثیر شایستگی‌ های‌ رهبری بر نوآوری و عملکرد‌سازمانی در شرکت‌ های کوچک و متوسط ( مورد‌مطالعه صنایع شیمیایی در شهرک‌صنعتی استان قم )
تبیین فرآیند یادگیری کارآفرینانه مورد مطالعه: پارک های علم و فن آوری و مراکز رشدفناوری دانشگاه های برتر تهران
بررسی تأثیر خود تنظیمی بر آگاهی اخلاقی کارآفرینان با محوریت اعتماد بین فردی و خود ایده آلی (مورد مطالعه: مرکز رشد دانشگاه شهید بهشتی)
بررسی تاثیر مدیریت دانش استراتژیك در كارآفرینی گرایی و عملكرد سازمان (مورد مطالعه : شركت های کوچک و متوسط صنایع شیمیایی ایلام)
تاثیر عوامل سازمانی بر موفقیت توسعه محصول جدید در صنعت پتروشیمی
مدیریت اقلام واقعی سود و بازده آتی سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی عملکرد استراتژی معاملاتی مبتنی بر غلبه تصادفی
بررسی رابطه بین كیفیت سود و افشاء بخش-ها در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
رابطه بین کیفیت سود و مانده وجه نقد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
تأثیر انعطاف‌پذیری مالی بر سیاست‌های مالی شرکتی: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران
رابطه شرطی بین ریسک غیرسیستماتیک و بازده سهام
بررسی رفتار ریسکی سرمایهگذاران تحت تاثیر سه عامل استنباط، نگرش و فرا اعتمادی
بررسی تاثیر شایستگی‌ های‌ رهبری بر نوآوری و عملکرد‌سازمانی در شرکت‌ های کوچک و متوسط ( مورد‌مطالعه صنایع شیمیایی در شهرک‌صنعتی استان قم )
تبیین فرآیند یادگیری کارآفرینانه مورد مطالعه: پارک های علم و فن آوری و مراکز رشدفناوری دانشگاه های برتر تهران
بررسی تأثیر خود تنظیمی بر آگاهی اخلاقی کارآفرینان با محوریت اعتماد بین فردی و خود ایده آلی (مورد مطالعه: مرکز رشد دانشگاه شهید بهشتی)
بررسی تاثیر مدیریت دانش استراتژیك در كارآفرینی گرایی و عملكرد سازمان (مورد مطالعه : شركت های کوچک و متوسط صنایع شیمیایی ایلام)
تاثیر عوامل سازمانی بر موفقیت توسعه محصول جدید در صنعت پتروشیمی
مدیریت اقلام واقعی سود و بازده آتی سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی عملکرد استراتژی معاملاتی مبتنی بر غلبه تصادفی
بررسی رابطه بین كیفیت سود و افشاء بخش-ها در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
رابطه بین کیفیت سود و مانده وجه نقد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
تأثیر انعطاف‌پذیری مالی بر سیاست‌های مالی شرکتی: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران
رابطه شرطی بین ریسک غیرسیستماتیک و بازده سهام
بررسی رفتار ریسکی سرمایهگذاران تحت تاثیر سه عامل استنباط، نگرش و فرا اعتمادی
دسته‌بندی: آموزشی
تگ‌ها: اعتماد وفاداری سازمان

دریافت کد نمایش

کد ویدئو با موفقیت کپی شد

گزارش مشکل

نظرات

ارسال نظر غیرفعال می باشد.