برای دنبال کردن کانال به حساب کاربری خود وارد شوید
ورود به حساب کاربری
X در کانال تلگرام ما عضو شوید
1
رابطه شرطی بین ریسک غیرسیستماتیک و بازده سهام
بررسی رفتار ریسکی سرمایهگذاران تحت تاثیر سه عامل استنباط، نگرش و فرا اعتمادی
تعیین رابطه بین مکانیزم های راهبری شرکتی با سرمایه فکری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی تاثیر جریان وجه نقد آزاد اضافی، حاکمیت شرکتی و اندازه شرکت ها بر قابلیت پیش بینی سود
بررسی تاثیر دستکاری فعالیت های واقعی بر محتوای اطلاعاتی سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
توسعه شرکت و مومنتوم قیمتی سهم
کمی سازی تغییرات تصادفی، ارائه مدلی برای معامله براساس استراتژی مومنتوم
تأثیر انحراف از اهرم هدف و عدم تعادل در جریان‌های نقدی بر تعدیلات ساختار سرمایه: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران
بررسی عملکرد پیش بینی، ارزش در معرض خطر شاخص بورس تهران: رویکرد پارامتریک و نظریه ارزش حدی شرطی
بررسی ارتباط بین سازوکارهای حاکمیت شرکتی با کیفیت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
نقش هزینه‌های تعدیل، اهرم عملیاتی و اهرم مالی در توضیح صرف ارزش: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران
بررسی كاربرد مدل های پیش بینی ورشكستگی ( فالمر، اسپرینگیت ، زیمسكی و شیراتا ) در پیش بینی نكول تسهیلات اعطایی به شركت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی تاثیر امنیت شغلی مدیر عامل شرکت بر هموارسازی سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
رابطه شرطی بین ریسک غیرسیستماتیک و بازده سهام
بررسی رفتار ریسکی سرمایهگذاران تحت تاثیر سه عامل استنباط، نگرش و فرا اعتمادی
تعیین رابطه بین مکانیزم های راهبری شرکتی با سرمایه فکری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی تاثیر جریان وجه نقد آزاد اضافی، حاکمیت شرکتی و اندازه شرکت ها بر قابلیت پیش بینی سود
بررسی تاثیر دستکاری فعالیت های واقعی بر محتوای اطلاعاتی سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
توسعه شرکت و مومنتوم قیمتی سهم
کمی سازی تغییرات تصادفی، ارائه مدلی برای معامله براساس استراتژی مومنتوم
تأثیر انحراف از اهرم هدف و عدم تعادل در جریان‌های نقدی بر تعدیلات ساختار سرمایه: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران
بررسی عملکرد پیش بینی، ارزش در معرض خطر شاخص بورس تهران: رویکرد پارامتریک و نظریه ارزش حدی شرطی
بررسی ارتباط بین سازوکارهای حاکمیت شرکتی با کیفیت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
نقش هزینه‌های تعدیل، اهرم عملیاتی و اهرم مالی در توضیح صرف ارزش: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران
بررسی كاربرد مدل های پیش بینی ورشكستگی ( فالمر، اسپرینگیت ، زیمسكی و شیراتا ) در پیش بینی نكول تسهیلات اعطایی به شركت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی تاثیر امنیت شغلی مدیر عامل شرکت بر هموارسازی سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
رابطه شرطی بین ریسک غیرسیستماتیک و بازده سهام
بررسی رفتار ریسکی سرمایهگذاران تحت تاثیر سه عامل استنباط، نگرش و فرا اعتمادی
تعیین رابطه بین مکانیزم های راهبری شرکتی با سرمایه فکری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی تاثیر جریان وجه نقد آزاد اضافی، حاکمیت شرکتی و اندازه شرکت ها بر قابلیت پیش بینی سود
بررسی تاثیر دستکاری فعالیت های واقعی بر محتوای اطلاعاتی سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
توسعه شرکت و مومنتوم قیمتی سهم
کمی سازی تغییرات تصادفی، ارائه مدلی برای معامله براساس استراتژی مومنتوم
تأثیر انحراف از اهرم هدف و عدم تعادل در جریان‌های نقدی بر تعدیلات ساختار سرمایه: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران
بررسی عملکرد پیش بینی، ارزش در معرض خطر شاخص بورس تهران: رویکرد پارامتریک و نظریه ارزش حدی شرطی
بررسی ارتباط بین سازوکارهای حاکمیت شرکتی با کیفیت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
نقش هزینه‌های تعدیل، اهرم عملیاتی و اهرم مالی در توضیح صرف ارزش: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران
بررسی كاربرد مدل های پیش بینی ورشكستگی ( فالمر، اسپرینگیت ، زیمسكی و شیراتا ) در پیش بینی نكول تسهیلات اعطایی به شركت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی تاثیر امنیت شغلی مدیر عامل شرکت بر هموارسازی سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
رابطه شرطی بین ریسک غیرسیستماتیک و بازده سهام
بررسی رفتار ریسکی سرمایهگذاران تحت تاثیر سه عامل استنباط، نگرش و فرا اعتمادی
تعیین رابطه بین مکانیزم های راهبری شرکتی با سرمایه فکری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی تاثیر جریان وجه نقد آزاد اضافی، حاکمیت شرکتی و اندازه شرکت ها بر قابلیت پیش بینی سود
بررسی تاثیر دستکاری فعالیت های واقعی بر محتوای اطلاعاتی سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
توسعه شرکت و مومنتوم قیمتی سهم
کمی سازی تغییرات تصادفی، ارائه مدلی برای معامله براساس استراتژی مومنتوم
تأثیر انحراف از اهرم هدف و عدم تعادل در جریان‌های نقدی بر تعدیلات ساختار سرمایه: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران
بررسی عملکرد پیش بینی، ارزش در معرض خطر شاخص بورس تهران: رویکرد پارامتریک و نظریه ارزش حدی شرطی
بررسی ارتباط بین سازوکارهای حاکمیت شرکتی با کیفیت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
نقش هزینه‌های تعدیل، اهرم عملیاتی و اهرم مالی در توضیح صرف ارزش: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران
بررسی كاربرد مدل های پیش بینی ورشكستگی ( فالمر، اسپرینگیت ، زیمسكی و شیراتا ) در پیش بینی نكول تسهیلات اعطایی به شركت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی تاثیر امنیت شغلی مدیر عامل شرکت بر هموارسازی سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
دسته‌بندی: فرهنگ و هنر
تگ‌ها: شغل امنیت شغل

دریافت کد نمایش

کد ویدئو با موفقیت کپی شد

گزارش مشکل

نظرات

ارسال نظر غیرفعال می باشد.