برای دنبال کردن کانال به حساب کاربری خود وارد شوید
ورود به حساب کاربری
X در کانال تلگرام ما عضو شوید
1
بررسی تاثیر بازده غیرعادی و اطلاعات خاص شرکت بر تغییرات سود تقسیمی شرکتها: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران
بررسی رابطه بین توسعه مالی و هزینه حقوق صاحبان سهام
بررسی اثر رفتار جمعی بر بازده مومنتوم در صنایع منتخب
همبستگی پویا و ریسک سهام
نقش مدیریت سرمایه درگردش در تبیین سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
تاثیر ویژگی های خاص شرکت برای پیش بینی ریسک غیرسیستماتیک
تأثیر مقایسه در ارزش گذاری IPOها و تمایل سرمایه گذاران نسبت به آنها
بررسی عملکرد (بازدهی) صندوق‌های سرمایه‌گذاری‌مشترک در بورس اوراق بهادار تهران بر اساس معیارهای مبتنی بر تئوری مدرن و فرامدرن پرتفوی
بررسی رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی و چرخه تبدیل وجه نقد
رابطه اجزای تشکیل‌دهنده نسبت ارزش دفتری به قیمت بازار و بازده: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران
بررسی تاثیر بازده غیرعادی و اطلاعات خاص شرکت بر تغییرات سود تقسیمی شرکتها: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران
بررسی رابطه بین توسعه مالی و هزینه حقوق صاحبان سهام
بررسی اثر رفتار جمعی بر بازده مومنتوم در صنایع منتخب
همبستگی پویا و ریسک سهام
نقش مدیریت سرمایه درگردش در تبیین سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
تاثیر ویژگی های خاص شرکت برای پیش بینی ریسک غیرسیستماتیک
تأثیر مقایسه در ارزش گذاری IPOها و تمایل سرمایه گذاران نسبت به آنها
بررسی عملکرد (بازدهی) صندوق‌های سرمایه‌گذاری‌مشترک در بورس اوراق بهادار تهران بر اساس معیارهای مبتنی بر تئوری مدرن و فرامدرن پرتفوی
بررسی رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی و چرخه تبدیل وجه نقد
رابطه اجزای تشکیل‌دهنده نسبت ارزش دفتری به قیمت بازار و بازده: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران
بررسی تاثیر بازده غیرعادی و اطلاعات خاص شرکت بر تغییرات سود تقسیمی شرکتها: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران
بررسی رابطه بین توسعه مالی و هزینه حقوق صاحبان سهام
بررسی اثر رفتار جمعی بر بازده مومنتوم در صنایع منتخب
همبستگی پویا و ریسک سهام
نقش مدیریت سرمایه درگردش در تبیین سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
تاثیر ویژگی های خاص شرکت برای پیش بینی ریسک غیرسیستماتیک
تأثیر مقایسه در ارزش گذاری IPOها و تمایل سرمایه گذاران نسبت به آنها
بررسی عملکرد (بازدهی) صندوق‌های سرمایه‌گذاری‌مشترک در بورس اوراق بهادار تهران بر اساس معیارهای مبتنی بر تئوری مدرن و فرامدرن پرتفوی
بررسی رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی و چرخه تبدیل وجه نقد
رابطه اجزای تشکیل‌دهنده نسبت ارزش دفتری به قیمت بازار و بازده: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران
بررسی تاثیر بازده غیرعادی و اطلاعات خاص شرکت بر تغییرات سود تقسیمی شرکتها: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران
بررسی رابطه بین توسعه مالی و هزینه حقوق صاحبان سهام
بررسی اثر رفتار جمعی بر بازده مومنتوم در صنایع منتخب
همبستگی پویا و ریسک سهام
نقش مدیریت سرمایه درگردش در تبیین سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
تاثیر ویژگی های خاص شرکت برای پیش بینی ریسک غیرسیستماتیک
تأثیر مقایسه در ارزش گذاری IPOها و تمایل سرمایه گذاران نسبت به آنها
بررسی عملکرد (بازدهی) صندوق‌های سرمایه‌گذاری‌مشترک در بورس اوراق بهادار تهران بر اساس معیارهای مبتنی بر تئوری مدرن و فرامدرن پرتفوی
بررسی رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی و چرخه تبدیل وجه نقد
رابطه اجزای تشکیل‌دهنده نسبت ارزش دفتری به قیمت بازار و بازده: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران
بررسی تاثیر بازده غیرعادی و اطلاعات خاص شرکت بر تغییرات سود تقسیمی شرکتها: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران
بررسی رابطه بین توسعه مالی و هزینه حقوق صاحبان سهام
بررسی اثر رفتار جمعی بر بازده مومنتوم در صنایع منتخب
همبستگی پویا و ریسک سهام
نقش مدیریت سرمایه درگردش در تبیین سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
تاثیر ویژگی های خاص شرکت برای پیش بینی ریسک غیرسیستماتیک
تأثیر مقایسه در ارزش گذاری IPOها و تمایل سرمایه گذاران نسبت به آنها
بررسی عملکرد (بازدهی) صندوق‌های سرمایه‌گذاری‌مشترک در بورس اوراق بهادار تهران بر اساس معیارهای مبتنی بر تئوری مدرن و فرامدرن پرتفوی
بررسی رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی و چرخه تبدیل وجه نقد
رابطه اجزای تشکیل‌دهنده نسبت ارزش دفتری به قیمت بازار و بازده: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران
بررسی تاثیر بازده غیرعادی و اطلاعات خاص شرکت بر تغییرات سود تقسیمی شرکتها: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران
بررسی رابطه بین توسعه مالی و هزینه حقوق صاحبان سهام
بررسی اثر رفتار جمعی بر بازده مومنتوم در صنایع منتخب
همبستگی پویا و ریسک سهام
نقش مدیریت سرمایه درگردش در تبیین سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
تاثیر ویژگی های خاص شرکت برای پیش بینی ریسک غیرسیستماتیک
تأثیر مقایسه در ارزش گذاری IPOها و تمایل سرمایه گذاران نسبت به آنها
بررسی عملکرد (بازدهی) صندوق‌های سرمایه‌گذاری‌مشترک در بورس اوراق بهادار تهران بر اساس معیارهای مبتنی بر تئوری مدرن و فرامدرن پرتفوی
بررسی رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی و چرخه تبدیل وجه نقد
رابطه اجزای تشکیل‌دهنده نسبت ارزش دفتری به قیمت بازار و بازده: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران
بررسی تاثیر بازده غیرعادی و اطلاعات خاص شرکت بر تغییرات سود تقسیمی شرکتها: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران
بررسی رابطه بین توسعه مالی و هزینه حقوق صاحبان سهام
بررسی اثر رفتار جمعی بر بازده مومنتوم در صنایع منتخب
همبستگی پویا و ریسک سهام
نقش مدیریت سرمایه درگردش در تبیین سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
تاثیر ویژگی های خاص شرکت برای پیش بینی ریسک غیرسیستماتیک
تأثیر مقایسه در ارزش گذاری IPOها و تمایل سرمایه گذاران نسبت به آنها
بررسی عملکرد (بازدهی) صندوق‌های سرمایه‌گذاری‌مشترک در بورس اوراق بهادار تهران بر اساس معیارهای مبتنی بر تئوری مدرن و فرامدرن پرتفوی
بررسی رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی و چرخه تبدیل وجه نقد
رابطه اجزای تشکیل‌دهنده نسبت ارزش دفتری به قیمت بازار و بازده: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران
بررسی تاثیر بازده غیرعادی و اطلاعات خاص شرکت بر تغییرات سود تقسیمی شرکتها: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران
بررسی رابطه بین توسعه مالی و هزینه حقوق صاحبان سهام
بررسی اثر رفتار جمعی بر بازده مومنتوم در صنایع منتخب
همبستگی پویا و ریسک سهام
نقش مدیریت سرمایه درگردش در تبیین سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
تاثیر ویژگی های خاص شرکت برای پیش بینی ریسک غیرسیستماتیک
تأثیر مقایسه در ارزش گذاری IPOها و تمایل سرمایه گذاران نسبت به آنها
بررسی عملکرد (بازدهی) صندوق‌های سرمایه‌گذاری‌مشترک در بورس اوراق بهادار تهران بر اساس معیارهای مبتنی بر تئوری مدرن و فرامدرن پرتفوی
بررسی رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی و چرخه تبدیل وجه نقد
رابطه اجزای تشکیل‌دهنده نسبت ارزش دفتری به قیمت بازار و بازده: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران
دسته‌بندی: آموزشی
تگ‌ها: بورس نقد فارکس

دریافت کد نمایش

کد ویدئو با موفقیت کپی شد

گزارش مشکل

نظرات

ارسال نظر غیرفعال می باشد.