جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

غربالگری سرطان روده

۱ ماه پیش
۲,۳۰۰
آزمون غربالگری را با هدف تشخیص زودهنگام سرطان روده در افرادی ارائه میدهیم که فاقد نشانههای این بیماری هستند. منظور از تشخیص زودهنگام تشخیص بیماری در زمانی است که امکان درمان بیشتر است. همچنین، با کمک آزمون غربالگری میتوان ابتال به پولیپ را تشخیص داد. پولیپ نوعی توده سلولی غیر عادی در روده است. پولیپ سرطان نیست، اما میتواند با گذشت زمان به سرطان تبدیل شود. پولیپ روده را میتوان به سادگی رفع کرد، و به این ترتیب، خطر ابتال به سرطان را کاهش داد.