جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

استفاده از مدل رقومی ارتفاعی- DEM- در نرم افزار ArcMap و ترسیم و استخراج هندسه رودخانه با استفاده از HEC-GeoRAS و استفاده از آن در مدل HEC RAS

۵ روز پیش
۷
استفاده از مدل رقومی ارتفاعی- DEM- در نرم افزار ArcMap و ترسیم و استخراج هندسه رودخانه با استفاده از HEC-GeoRAS و استفاده از آن در مدل HEC RAS- فیلم کامل در سایت هزار دانش به آدرس www.hezardanesh.ir