جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

تاریخچه سیستم نظام پیشنهادها در جهان ، کلیپ با کیفیت بالا مناسب پرزنت

۴ ماه پیش
۶۸
مستندی از تشکیل کایزن و سیستم نظام پیشنهادها در جهان ، مناسب دبیرخانه های نظام پیشنهادها در سطح کشور و افرادی که تاریخ سیستم نظام پیشنهادها را مطالعه مینماین...