جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

محمد علیزاده - غم دنیاست

۴ سال پیش
۵,۱۸۷
غم ِ دنیاست وقتی عشقت دور از اینجاست وقتی دل بیرمغ و خسته و تنهاست غم ِ دنیاست دل آدم بشه حساس وقتی عشقت تو دلش نباشه احساس نباشه احساس غم ِ دنیاست اون بره و ترکت کنه هیچکسم نباشه ک درکت کنه غم ِ دنیاست لحظه ی خدافظی بفهمی ک دیگه بهش نمیرسی غم ِ .دنیاست اون بره و ترکت کنه هیچکسم نباشه ک درکت کنه غم ِ دنیاست لحظه ی خدافظی بفهمی ک دیگه بهش نمیرسی . . . غم ِ دنیاست وقتی عشقت بدشه خیلی وقتیک ب تو نداشته باشه میلی غم ِ دنیاست وقتی خوابشو ببینی اما هیچ وقت نتونی پیشش بشینی پیشش بشینی . غم ِ دنیاست اون بره و ترکت کنه هیچکسم نباشه ک درکت کنه غم ِ دنیاست لحظه ی خدافظی بفهمی ک دیگه بهش نمیرسی غم ِ دنیاست اون بره و ترکت کنه هیچکسم نباشه ک درکت کنه غم ِ دنیاست لحظه ی خدافظی بفهمی ک دیگه بهش نمیرسی . . غم ِ دنیاست . . غم ِ دنیاست