جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

شناخت فرد مقابل با حالت چهره

۳ سال پیش
۲۶۳
- کانال دوم در ارتباطات غیر کلامی با دیگران ، حالت چهره است ؛ چهره تنها کانالی است که تمام هیجان ها در آن قابل مشاهده است (مثل : خوشحالی ، غم ، خشم ، ترس ، تعجب ، تنفر و کینه). - مؤید این مطلب ، آیه قرآن ، (یعرف المجرمون بسیماهم) می باشد.