جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

ارزیابی راه حل های جدید برای حل مشکل و تعارض (1)

۲ سال پیش
۸۳
- وقتی فرد ، راه حل های جدید برای حل مشکلاتش پیدا می کند ، باید بعد از آن ، آنها را ارزیابی کند و ببیند هر کدام چقدر نقاط مثبت و یا منفی دارد ، باید آن ها را امتیاز بندی و اولویت بندی کند.