جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

تعریف خشم

۳ سال پیش
۴۲۲
- خشم ، احساسی است که به صورت جسمانی و هیجانی بروز پیدا می کند. همچنین یک واکنش طبیعی نسبت به شرائطی است که فرد دچار یک سری از مشکلات از جمله ناکامی می شود ؛ که می تواند از یک احساس خفیف شروع بشود و تا یک احساس شدید عصبانیت ادامه یابد. - خشم ، یک حالات خصمانه است که عمدتا با احساسات کینه توزانه نمود پیدا می کند ، و ممکن است به شکل عصبانیت ،نفرت ، تحقیر و حسادت تظاهر پیدا کند.