جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

نشانه های تغییر دهنده دیز و بمل و بکار و دوبل دیز و دوبل بمل

۴ سال پیش
۵۹۲
نشانه های تغییر دهنده برای تغییر فاصله ی بین دو نت استفاده می شود دو نوع نشانه ی تغییر دهنده داریم نشانه هایی که نیم پرده فاصله را عوض می کنن نشانه هایی که یک پرده یا همان دو نیم پرده در این ویدئو هر دو سری نشانه ی تغییر دهنده توضیح داده شده است<br> چارگاه-سایت آموزش موسیقی www.chargah.ir