جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

آموزش 6 مدل شینیون جدید (اختصاصی "زیبامون")

۳ سال پیش
۹۹۹
<div style="width:100%;height:100%;text-align:center;padding:5px;display:inline-block; font-size:0px;"><div style="width:100%;min-height:20px;padding:5px;font-size:18px;color:#636363; display:inline-block;">برای ديدن آموزش‌های بيشتر در زمینه <span style="color:Black;font-weight:500;font-size:20px;">زيبايی و آرايشی</span> به وب‌سايت "زيبامون" به آدرس </div><a href="http://www.zibamoon.com/" target="_blank" style="text-decoration:none;cursor:pointer;display:inline-block; height:32px;min-width:20px;margin:10px;"><div style="width:100%;min-height:20px;padding:5px;font-size:24px;color:White;display:inline-block;background-color:#f02381;border-radius:5px;">www.ZibaMoon.com</div></a><div style="width:100%;min-height:20px;padding:5px;font-size:18px;color:#636363;display:inline-block;vertical-align:top;">مراجعه نماييد...</div></div>