جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

تغییر کردن نیاز اصلی برای پیشرفت

۲ سال پیش
۱,۳۴۳
اگر خود را آماده تغییر نکنیم باید منتظر مرداب شدن و سکون کنیم. این تغییر است که انسانها را برای پیشرفت وموفقیت آماده میکند. البته اکثر آدمها از تغییر هراس دارند.