جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

نادرشاه افشار

۱ سال پیش
۶۴
سنگ نوشته ای که دیدید وشنیدید متعلق به زمان نادرشاه افشاراست درشهره دره گز خراسان ورودیه ی قلعه کلات یک کتیبه به زبان ترکی دیده می شود، این کتیبه ترکی به کتیبه ی نادر معروف است شعری که برروی صخره ی سنگی حکاکی شده است از 24 بند تشکیل شده است وشعر درحق حمد عظمت وشکوه الله ونادرشاه نوشته شده است کسی که شعر را نوشته گولبن افشار است اما اسم استادی که شعر را برروی صخره سنگی حکاکی کرده است نامعلوم است نادرشاه افشار کسی که آسیای میانه وهند را به تصرف درآورده به ناپلئون ایران معروف است نادرشاه از ترکان افشار بود گفتنی است که دره گز خراسان هم اکنون هم به طور کامل منطقه ترک نشین است