جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

تــــوضـیــح ≈ ضـعــــف

۸ ماه پیش
۷۶
∞ دیالوگ‌های ماندگار ∞ سـخـنان زیـبا و بـه‌یـاد مـانـدنیِ آقـای «مــهـران مــدیـری» در مصاحـبه با بـرنامه‌ی تلـویـزیـونی، و جـمـله‌ی زیـبایِ او در وصفِ ” توضیح دادنِ نـادرسـت افـراد بـرای توجـیحِ خـود و تـأیـید‌طـلبی “...... †