جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

طوفان فکری فرآیندی سرگرم کننده

۲ ماه پیش
۱۸۰
یکی از خطراتی که جلسات گروھی طوفان فکری را تھدید می کند، به حاشیه کشیده شدن برخی نظرات و ھمچنین مشارکت نکردن بعضی افراد است. بعضی از ایده ھا نیز ممکن است در خلال بحث ھای مربوط به ایده ھای دیگر فراموش شوند یا حتی بدتر، ھیچ وقت مطرح نگردند. به ھمین دلیل است که سرعت عمل در جلسات طوفان فکری اھمیت زیادی دارد. زمانی که شما یک جلسۀ طوفان فکری برگزار می کنید و از ھمکارانتان می خواھید که در آن شرکت کنند، قصد دارید تا ھر دیدگاه و ھر راه حلی را بشنوید. برای آنکه آسیب ھای گفته شده به حداقل برسد، شیوه ھای جدیدی از جلسات طوفان فکری ابداع شده است. در این ویدیو یک شیوۀ مؤثر برگزاری جلسات طوفان فکری را خواھیم شناخت. | 021-22644773 021-26643064 0912-0380039 | instagram:drnemati_official instagram:nematiacademy www.nematiacademy.com