جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

نمونه برداری از توده پستان

۳ روز پیش
۱۱۵
نمونه برداری از پستان روشی است که در آن نمونه کوچکی از بافت سینه برای آزمایش برداشته می شود. بافت سینه به لحاظ بررسی وجود سرطان پستان در زیر میکروسکوپ بررسی می شود. روش های متعددی برای انجام نمونه برداری وجود دارد.