جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

قرارداد حمل و نقل در قانون تجارت

۵ ماه پیش
۱,۱۱۳
قانونگذار ذیل عنوان قرارداد حمل و نقل متصدی حمل و نقل را تعریف کرده است بنابراین در تعریف قرارداد حمل و نقل می‌توان گفت قرارداد حمل و نقل قراردادی میباشد که به موجب آن شخصی یعنی متصدی حمل و نقل متعهد می‌گردد که در قبال مبلغی شخص یا شیء معینی را از طریق معینی از یک نقطه به نقطه دیگر حمل نماید.تعریف دکتر بهروز اخلاقی در مجله کانون وکلا. https://www.isfahanattorney.ir/i-18702/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AD%D9%85%D9%84-%D9%88-%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA https://www.isfahanattorney.ir/i-16675/%D8%A7%DB%8C%D9%86%D9%81%D9%88-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C https://www.isfahanattorney.ir/i-17700/%D8%A7%DB%8C%D9%86%D9%81%D9%88%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C-%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%AD%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%85%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1- http://www.isfahanattorney.ir/i-16694/--%D8%A7%DB%8C%D9%86%D9%81%D9%88-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87 https://www.isfahanattorney.ir/i-16674/%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%DB%B1%DB%B0-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%B9%DB%8C%D9%86 https://www.isfahanattorney.ir/i-16669/%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%AA-%D8%B8%D9%87%D8%B1%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA- https://www.isfahanattorney.ir/i-16620/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-- https://www.isfahanattorney.ir/i-16672/%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%86%D9%81-%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84-%DB%8C%D8%A7-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1%DB%8C https://www.isfahanattorney.ir/i-18701/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D8%A8%D8%B3-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%DB%8C%D8%B1%DB%8C