جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

حق ماموریت

۸ ماه پیش
۷۵۰
حق ماموریت مبلغی است که در صورتی که کارگر از محل کارگاه اصلی خود دور شود یا شب را در مقصد سپری کند به او تعلق میگیرد. انجام وظایف در زمان ماموریت مانند انجام وظیفه در محل خدمت می باشد و در صورت بروز مشکل مانند حادثه در زمان ماموریت، تمامی قوانین حادثه ضمن کار مشمول آن می شود. مدت زمان ماموریت بر اساس توافق طرفین می باشد. بای اطلاعات بیشتر به سایت نرم افزار میزان به آدرس https://www.hesabdari-mizan.com/fa/ مراجعه کنید.