جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

هیپوفیز در بارداری

۳ ماه پیش
۵۱
هیپوفیز، یکی از غدههای موجود در بدن ما است که شبیه یک فندق می باشد و زیر مغز و درون حفره استخوان شب پره )اسفنویید( است و اعمال حیاتی برعهده دارد. 0/5 تا 1/5 گرم وزن دارد. شرایط فیزیولوژی بدن انسان دایما در حال تغییر است از جمله ضربان قلب- فشارخون – دمای بدن همگی در پاسخ به شرایط اطراف تغییر می کند. سیستم بدن شما دایما به طور مستمر عملکرد های حیاتی را می سنجد و نسبت به آن ها پاسخ می دهد و مدام باید بدن شما را در یک تعادل حفظ کند. گاهی این سیستم ها غدد هیپوتالاموس و هیپوفیز را شامل می شود. غده هیپوفیز و هیپوتالاموس بخش مهمی از بسیاری از چرخه ها در بدن است. چرخه ای که دیگر غدد بدن را درگیر می کند و از طریق گردش خون به دیگر بافت ها می رسد. هیپوتالاموس از بسیاری منابع پیام دریافت می کند و به کمک هیپوفیز آن ها را تعدیل یا تنظیم می کند. هورمون های هیپوفیز غدد اندوکراین را تحریک می کنند. یکی از مثال های آن هورمون تیرویید است که در گردن وجود دارد و هورمونی به نام TRH )هورمون آزادکننده تیرویید(تولیدمیکند. TRH از طریق هیپوفیز موجب تولید TSH )هورمون تحریک کننده تیرویید می شوند TSH از طریق غده تیرویید موجب تحریک تولید هورمون های T3 و T4 میشود.وقتی میزان آن افزایش یابد هورمون تحریک کننده تیرویید کاهش می یابد. https://isbclinic.com/hypophysis-tumor/