جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

نشت مایع مغزی

۳ ماه پیش
۵۹
مهم ترین عضو بدن مغز می باشد که تمامی عملکردهای ارادی و غیرارادی ما را کنترل می نماید. تمامی دستورات مربوط به فعالیت های بدن از مغز صادر می شود؛ بنابراین اگر در این ارگان ضروری اختلالی ایجاد شود در سایر ارگان ها و یا بخش هایی از بدن مشکلات واضحی به وجود خواهد آمد. همچون سایر ارگان های بدن این عضو نیز به حفاظت نیاز دارد. برای محافظت از مغز در بین دو نیمکره آن مایعی به نام مایع مغزی نخاعی وجود دارد که تا پایان ستون نخاعی در میان مهره ها ادامه دارد و بطن های مغزی آن را تولید می کنند‌. این مایع در حدود ۵ تا ۶ ساعت به طور کامل جایگزین شده و مایع قبلی از طریق وارد شدن به جریان خود از کلیه دفع می شود. اگر به جمجمه آسیب شدید و یا ضربه شدید وارد شود، ممکن است مایع مغزی نخاعی دچار نشت شده و به بیرون از بدن راه یابد. https://isbclinic.com/