جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

اسید ها و بازها چگونه هستند؟

۵ ماه پیش
۶۴
1-نشانگر اسید ها و بازها 2-همراه با ازمایشات مجازی 3-نمایش اتم های بازها و اسیدها