جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

کاشت مو به روش SFT برای اولین بار در کلینیک تخصصی آریامن

۱ سال پیش
۱,۱۴۷
SFT ﮐـﺎﺷـﺖ (SPECIAL FOLLICULAR TRANSPLANTATION) ﻣﺘﺪ و روﺷﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺟﻬﺖ ﮐﺎﺷﺖ ﻣﻮ ، اﺑﺮو ، رﯾﺶ ﮐﻪ در اﯾﺮان ﺑﺮاي اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﻓﻘﻂ در ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ آرﯾﺎﻣﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﯿﻢ ﻣﺠﺮب و ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺼﯽ ﮐﺎﺷﺖ ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺺ درﻣﺎﺗﻮﻟﻮژي ﺳﻮﭘﺮواﯾﺰرﯾﻦ اﺗﺎق ﻋﻤﻞ، ﺗﮑﻨﺴﯿﻦ ﻫﺎي ﮐﺎﺷﺖ ﻣﺘﺨﺼﺺ، ﺗﮑﻨﺴﯿﻦ ﻫﺎي اﺗﺎق ﻋﻤﻞ و ﺗﮑﻨﺴﯿﻨﻬﺎي ﻫﻮﺷﺒﺮي در ﻣﺤﯿﻄﯽ ﮐﺎﻣﻼ اﺳﺘﺮﻟﯿﺰه ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه روﺑﻮﺗﯿﮏ ﮐﺎﺷﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد. آدرس : بزرگراه حقانی ( غرب به شرق ) نرسیده به چهارراه جهان کودک ، نرسیده به خیابان دیدار شمالی ، پلاک 25 تلفن تماس : 02142485000 - 02141608 - 02188210136 - 02188210135 09120224245