جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

معرفی کتاب امپراتوری پنبه از اسون بکرت

۲ ماه پیش
۱۰۹
امپراتوری پنبه ، از آغاز ، نقطه اتکای جنگ جهانی مداومی بین بردگان و صاحبان مزرعه ، بازرگانان و دولتمردان ، کارگران و صاحبان کارخانه ها بود. "اسون بکرت" روشن می کند که چگونه این نیروها، دنیای سرمایه داری مدرن ، از جمله ثروت گسترده و نابرابری های آزار دهنده ای را که امروزه در جهان ما وجود دارد ، آغاز کردند. نتیجه ی این کار، کتابی است که به همان اندازه که روشنگر است، دلهره آور نیز هست: کتابی که به طور درخشان داستان "امپراتوری پنبه" و چگونگی بوجود آمدن دنیایی گلوبالیستی را بهم می پیوندد.