جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

آزمون DALF چیست؟

۴ ماه پیش
۱۸۸
مهاجرت به فرانسه از طریق تحصیل http://asmehr.ir/page.aspx?%d9%85%d9%87%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%aa%20%d8%a8%d9%87%20%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%b3%d9%87%20%d8%a7%d8%b2%20%d8%b7%d8%b1%db%8c%d9%82%20%d8%aa%d8%ad%d8%b5%db%8c%d9%84