جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

موسیقی مسلمانان چین در استان سین کیانگ

۳ هفته پیش
۳۲
برای محمدجان محمدقاسم، زادگاهش ختن منبع الهام بی پایانی برای موسیقی و هنرش بوده است. او با آمیختن عناصر مدرن و سنتی؛ و ملی و جهانی با یکدیگر سبکی منحصر به فرد برای خود ایجاد کرده است. او میگوید موسیقی او تنها ساخت آهنگ نیست، بلکه بیان احساسات است.