جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

کتاب باز (علیه تربیت فرزند)

۱ هفته پیش
۸۳
برنامه کتاب باز، مجتبی شکوری، کتاب علیه تربیت فرزند، فصل 4 قسمت 12 چـرا پـدر و مـادر باشـیم؟ مراقبـت از فرزنـدان کاری پرزحمـت و توانفرساسـت و با اینحـال بیشـتر مـا آن را ارضاکننـده مییابیـم. چـرا؟ چـه چیـزی باعـث میشـود پـدر و مـادر بـودن بـه زحمتـش بیـرزد؟ یـک پاسـخ رایـج، به خصـوص بـرای پدران و مادران طبقۀ متوسـط امـروزی، این اسـت کـه شـما پـدر و یـا مـادر هسـتید، پـس میتوانیـد کاری بـه اسـم «والدگـری» را انجـام دهیـد. «والدبـودن» فعلـی هدفمنـد اسـت و نوعـی شـغل را توصیـف میکنـد. هـدف ایـن اسـت کـه فرزنـد شـما به نحـوی تبدیـل بـه بزرگسـالی بهتـر یـا شـادتر و یـا موفقتـر شـود، بهتـر از آنچـه در غیـر ایـن صـورت میبـود، یـا (اگرچـه مـا ایـن را به آرامـی میگوییـم) بهتـر از بچه هـای همسـایه. نـوع درسـت والدگـر ْی نـوع درسـت فرزنـد را بـه ارمغـان مـیآورد، کـه به نوبـۀ خـود روزی نـوع درسـت بزرگسـال خواهـد شـد.