جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

صراط مستقیم هم در مسائل دنیویّه و هم اُخرویّه !!!

۳ ماه پیش
۸۹
📍 صراط مستقیم حدّ وسط است❗️ 📌صراط مستقیم این است که هم به ظاهر و هم به باطن توجّه شود. هم مسائل دنیویّه و هم اُخرویّه لازم است، امّا نه طوری که پرداختن به مسائل دنیویّه، انسان را از مسائل اُخرویّه باز دارد؛ بلکه باید در صراط مستقیم حرکت کرد و به هر دوی این‌ها توجّه کرد؛ یعنی نگه داشتن حدّ وسط. صراط مستقیم، حدّ وسط است. مگر می شود بدون تطهیر ظاهر، باطن را تطهیر کرد؟ کسی که به ظواهر و دستورات و احکام شرعیّه ملتزم نمی شود، با ظاهر نجس نمی تواند باطن پاک پیدا کند. اگر انسان نزد مولا مؤدّب به آداب ظاهریّه نشود، آیا می تواند مؤدّب به آداب باطنیّه بشود؟ هر دوی این ها لازم است به طوری که انسان باید دقّت کامل بکند که به یک سو از این‌ها نغلتد. غلتیدن بر هر سو، انحراف و نتیجه اش افتادن در جهنّم است. در حرکت روی صراط اگر پایش بلغزد، در قعر جهنّم فرو می رود. جهنّم چیست؟ هواهای نفس من و شما همان شعله ها و زبانه های آتش است. گاهی در قالب مسائل شهوی و حیوانی خودنمایی می کند. گاهی تلبیس ابلیس در یک قالب روحانی ما را فریب می دهد. انسان خیال می کند که مجذوب شده و رسیده امّا چنین نیست. پس اینکه در روایات دارد که در قیامت همه باید از صراط عبور کنند و صراط اَدَقّ1️⃣ و از مو باریک تر است، باریکی اش برای چیست؟ چون تشخیص آن کار مشکلی است؛ یعنی تشخیص اینکه مبدأ حرکت من در هر کاری از کارهایم هوای نفس و خود است یا خدا؟ این تشبیه از مو باریک تر که در روایات متعدّد آمده، به این معناست که انسان به این زودی ها این صراط را تشخیص نمی دهد. همان صراط مستقیمی که من و شما باید از آن عبور کنیم. تشخیص اینکه در متن عملِ من خداست یا خود، کار مشکلی است و از مو باریک تر است. در قیامت بحث همین است. 1️⃣ دقیق تر 〰️〰️〰️〰️〰️ 📚 #مجموعه_نقش_اعمال_در_قیامت 📕 #صراط_سختترین_عقبه_قیامت 📝 جلسه اول #حاج_آقا_مجتبی_تهرانی @mojtabatehrani_ir