جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

وقت سنجش کارهای خوب و بد !!!

۲ ماه پیش
۹۳
معنای وزن️ راجع به اینکه میزان در قیامت چیست، مفسّرین نظریات مختلفی دارند. شاید حدود ده نظریه در مورد میزان و چگونگی و کیفیّت سنجش در قیامت را مشاهده کرده ام. برخی گفته اند که مراد از سنجش و میزان در قیامت، سنجش اعمال حسنه و سیّئه است. سنگینی هر کدام از این دو عمل، سرنوشت انسان و بهشت و جهنّم او را مشخّص می کند. اگر حسنات سنگین تر بود بهشتی است و اگر سیّئات سنگین تر بود، جهنّمی است. البته به این دیدگاه اشکالاتی وارد می کنند. چنانچه می گویند: اعمال، اعراض است؛ مثلاً نماز مجموعه ای از اعراض مثل حرکت در کِیف یا کمّ یا یک نوع وضع و امثال این هاست. از طرفی، اعراض در قیامت ظهور و بروز پیدا نمی کند. البته این پاسخ، بسیار مفصّل است. عدّه ای دیگر در پاسخ می گویند که صحیفۀ اعمال در روز قیامت وزن می شود نه خود اعمال. عدّه ای دیگر می گویند: در قیامت، صاحبان اعمال را به لحاظ آثار اعمال بر آن‌ها مورد سنجش قرار می دهند؛ یعنی کسی که میزان اعمال او ثقیل باشد رستگار است و اگر خفیف باشد، جهنّمی است که مربوط‌به صاحبان اعمال است. بنا به دیدگاه شیخ بهایی(ره) پاسخ می دهند که چه بسا اعراضِ در دنیا به صورت جواهر در عالم دیگر جلوه گر شود. بعضی دیگر گفته اند: که چون اعراض از بین می رود، نامه اش را می کِشند و بعضی گفته اند: به اعتبار آثار اعمالش، خودش سنگین است پس آن را می کِشند