جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

پر بازدیدترین ها
تومور شوانوم CPA بزرگ ۰۲:۰۷
تومور شوانوم CPA بزرگ
۳.۶ هزار بازدید . ۱ سال پیش
مننژیوم پلانوم و توبرکولوم سِلا ۰۱:۱۰
مننژیوم پلانوم و توبرکولوم سِلا
۳.۳ هزار بازدید . ۱ سال پیش
تشخیص تومور داخل بطنی ۰۱:۰۲
تشخیص تومور داخل بطنی
۲.۹ هزار بازدید . ۱ سال پیش
تومور پینه آل (غده صنوبری) ۰۱:۱۵
تومور پینه آل (غده صنوبری)
۲.۶ هزار بازدید . ۱ سال پیش
تومور گلیوم مغزی (کوروپوس کالوزوم) ۰۲:۱۹
تومور گلیوم مغزی (کوروپوس کالوزوم)
۲.۶ هزار بازدید . ۱ سال پیش
️علایم تومور مننژیوم الفکتوری ۰۰:۲۲
️علایم تومور مننژیوم الفکتوری
۲.۴ هزار بازدید . ۱ سال پیش
همانژیوم کاورنوس تمپورال خلفی راست ۰۰:۴۵
همانژیوم کاورنوس تمپورال خلفی راست
۲.۱ هزار بازدید . ۱ سال پیش
نکات مهم در ارتباط با تزریق واکسن کرونا ۰۰:۴۵
تومور عصب بینایی (گلیوم) ۰۱:۵۳
تومور عصب بینایی (گلیوم)
۱.۹ هزار بازدید . ۱ سال پیش
عمل جراحی تومور ساقه مغزی ۰۱:۲۰
عمل جراحی تومور ساقه مغزی
۱.۸ هزار بازدید . ۱ سال پیش

دکتر محمد صمدیان

مننژیوم پلانوم و توبرکولوم سِلا ۰۱:۱۰
مننژیوم پلانوم و توبرکولوم سِلا
۳.۳ هزار بازدید . ۱ سال پیش
آنوریسم شریان مغزی میانی ۰۱:۴۰
آنوریسم شریان مغزی میانی
۱.۲ هزار بازدید . ۱ سال پیش
جراحی تومور گلیوم اینسولای چپ ۰۱:۲۹
جراحی تومور گلیوم اینسولای چپ
۱.۷ هزار بازدید . ۱ سال پیش
تومور متاستاز مخچه ۰۱:۱۵
تومور متاستاز مخچه
۸۴۳ بازدید . ۱ سال پیش
تومور گلیوم مغزی (کوروپوس کالوزوم) ۰۲:۱۹
تومور عصب بینایی (گلیوم) ۰۱:۵۳
تومور عصب بینایی (گلیوم)
۱.۹ هزار بازدید . ۱ سال پیش
عمل جراحی تومور ساقه مغزی ۰۱:۲۰
عمل جراحی تومور ساقه مغزی
۱.۸ هزار بازدید . ۱ سال پیش
تومور پینه آل (غده صنوبری) ۰۱:۱۵
تومور پینه آل (غده صنوبری)
۲.۶ هزار بازدید . ۱ سال پیش
همانژیوم کاورنوس تمپورال خلفی راست ۰۰:۴۵
تشخیص تومور داخل بطنی ۰۱:۰۲
تشخیص تومور داخل بطنی
۲.۹ هزار بازدید . ۱ سال پیش
تومور شوانوم CPA بزرگ ۰۲:۰۷
تومور شوانوم CPA بزرگ
۳.۶ هزار بازدید . ۱ سال پیش
تومور اپیدرموئید ۰۱:۱۴
تومور اپیدرموئید
۱.۳ هزار بازدید . ۱ سال پیش
️علایم تومور مننژیوم الفکتوری ۰۰:۲۲
️علایم تومور مننژیوم الفکتوری
۲.۴ هزار بازدید . ۱ سال پیش
مننژیوم عصب بویایی ۰۱:۲۴
مننژیوم عصب بویایی
۱ هزار بازدید . ۱ سال پیش