جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

پر بازدیدترین ها
تومور شوانوم CPA بزرگ ۰۲:۰۷
تومور شوانوم CPA بزرگ
۲ هزار بازدید . ۷ ماه پیش
تشخیص تومور داخل بطنی ۰۱:۰۲
تشخیص تومور داخل بطنی
۱.۶ هزار بازدید . ۷ ماه پیش
تومور گلیوم مغزی (کوروپوس کالوزوم) ۰۲:۱۹
تومور گلیوم مغزی (کوروپوس کالوزوم)
۱.۵ هزار بازدید . ۴ ماه پیش
همانژیوم کاورنوس تمپورال خلفی راست ۰۰:۴۵
همانژیوم کاورنوس تمپورال خلفی راست
۱.۲ هزار بازدید . ۷ ماه پیش
عمل جراحی تومور ساقه مغزی ۰۱:۲۰
عمل جراحی تومور ساقه مغزی
۱ هزار بازدید . ۵ ماه پیش
تومور اپیدرموئید ۰۱:۱۴
تومور اپیدرموئید
۸۰۶ بازدید . ۷ ماه پیش

جراح مغز

تومور گلیوم مغزی (کوروپوس کالوزوم) ۰۲:۱۹
عمل جراحی تومور ساقه مغزی ۰۱:۲۰
عمل جراحی تومور ساقه مغزی
۱ هزار بازدید . ۵ ماه پیش
همانژیوم کاورنوس تمپورال خلفی راست ۰۰:۴۵
تشخیص تومور داخل بطنی ۰۱:۰۲
تشخیص تومور داخل بطنی
۱.۶ هزار بازدید . ۷ ماه پیش
تومور شوانوم CPA بزرگ ۰۲:۰۷
تومور شوانوم CPA بزرگ
۲ هزار بازدید . ۷ ماه پیش
تومور اپیدرموئید ۰۱:۱۴
تومور اپیدرموئید
۸۰۶ بازدید . ۷ ماه پیش