جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

پر بازدیدترین ها
آموزش تعمیر آیپدپرو - تعمیر نداشتن تصویر ۰۲:۵۲
آموزش تعمیر آیپدپرو - تعمیر نداشتن تصویر
۵.۹ هزار بازدید . ۱ سال پیش
آموزش تعمیر آیپد مینی - تعمیر دکمه هوم ۰۴:۲۴
آموزش تعمیر آیپد مینی - تعمیر دکمه هوم
۵.۶ هزار بازدید . ۱ سال پیش
آموزش تعمیر آیپد پرو - تعمیر نداشتن تصویر ۰۲:۵۲
آموزش تعمیر آیپد مینی - تعمیر تاچ اسکرین ۰۵:۰۹
آموزش تعمیر آیپد مینی - تعمیر تاچ اسکرین
۴.۹ هزار بازدید . ۱ سال پیش
آموزش تعمیر آیپد مینی - بازسازی ۰۵:۲۴
آموزش تعمیر آیپد مینی - بازسازی
۲.۹ هزار بازدید . ۱ سال پیش
آموزش تعمیر آیپد پرو - تعویض صفحه ۰۵:۲۴
آموزش تعمیر آیپد پرو - تعویض صفحه
۲.۲ هزار بازدید . ۱ سال پیش
آموزش تعمیر آیپد پرو - تعویض صفحه ۰۵:۲۴
آموزش تعمیر آیپد پرو - تعویض صفحه
۲.۲ هزار بازدید . ۱ سال پیش
آموزش تعمیر آیپد پرو - مشکل بهم خوردن تصویر ۰۴:۱۸
آموزش تعمیرآیپد پرو - کالبد شکافی ۰۳:۰۲
آموزش تعمیرآیپد پرو - کالبد شکافی
۱.۶ هزار بازدید . ۱ سال پیش
آموزش تعمیرآیپد پرو - کالبد شکافی ۰۳:۰۲
آموزش تعمیرآیپد پرو - کالبد شکافی
۱.۶ هزار بازدید . ۱ سال پیش

تعمیر آیپد مینی

آموزش تعمیر آیپد مینی - بازسازی ۰۵:۲۴
آموزش تعمیر آیپد مینی - بازسازی
۲.۹ هزار بازدید . ۱ سال پیش
آموزش تعمیر آیپد مینی - تعمیر تاچ اسکرین ۰۵:۰۹
آموزش تعمیر آیپد مینی - تعمیر دکمه هوم ۰۴:۲۴
آموزش تعمیرآیپد پرو - کالبد شکافی ۰۳:۰۲
آموزش تعمیرآیپد پرو - کالبد شکافی
۱.۶ هزار بازدید . ۱ سال پیش
آموزش تعمیرآیپد پرو - کالبد شکافی ۰۳:۰۲
آموزش تعمیرآیپد پرو - کالبد شکافی
۱.۶ هزار بازدید . ۱ سال پیش
آموزش تعمیر آیپد پرو - تعویض صفحه ۰۵:۲۴
آموزش تعمیر آیپد پرو - تعویض صفحه
۲.۲ هزار بازدید . ۱ سال پیش
آموزش تعمیر آیپد پرو - تعویض صفحه ۰۵:۲۴
آموزش تعمیر آیپد پرو - تعویض صفحه
۲.۲ هزار بازدید . ۱ سال پیش
آموزش تعمیر آیپدپرو - تعمیر نداشتن تصویر ۰۲:۵۲