جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

پر بازدیدترین ها
آموزش شطرنج - تاکتیک چنگال اسب ۰۶:۲۷
آموزش شطرنج - تاکتیک چنگال اسب
۲۸۰ بازدید . ۳ ماه پیش
آموزش شطرنج - دوازده اصول برتر شطرنج دو ۰۴:۲۰
آموزش شطرنج - دوازده اصول برتر شطرنج ۰۴:۱۴
آموزش شطرنج - تاکتیک چنگال اسب ۰۶:۲۷
آموزش شطرنج - تاکتیک چنگال اسب
۱۱۱ بازدید . ۵ ماه پیش
آموزش شطرنج - طریقه چینش صفحه شطرنج ۰۳:۴۶
آموزش شطرنج -  طریقه چینش صفحه شطرنج ۰۳:۴۶
آموزش شطرنج - کیش و مات در چهار حرکت ۰۵:۱۴
آموزش شطرنج - کیش و مات در چهار حرکت ۰۵:۱۴
شطرنج - حرکات قانونی و غیرقانونی ۰۲:۲۵
شطرنج - حرکات قانونی و غیرقانونی
۹۰ بازدید . ۵ ماه پیش

بازی آموزش شطرنج

آموزش شطرنج - تاکتیک چنگال اسب ۰۶:۲۷
آموزش شطرنج - ترفیع درجه سرباز ۰۳:۰۷
آموزش شطرنج - شبه قربانی قانونی ۰۲:۲۹
آموزش شطرنج - گامبیت ۰۳:۴۵
آموزش شطرنج - گامبیت
۷۴ بازدید . ۳ ماه پیش
آموزش شطرنج - ترفیع درجه سرباز ۰۳:۰۷
آموزش شطرنج - شبه قربانی قانونی ۰۲:۲۹
آموزش شطرنج - شبه قربانی قانونی ۰۲:۲۹
آموزش شطرنج - ترفیع درجه سرباز ۰۳:۰۷
آموزش شطرنج - تاکتیک چنگال اسب ۰۶:۲۷
آموزش شطرنج -  شبه قربانی قانونی ۰۲:۲۹
آموزش شطرنج - گامبیت ۰۳:۴۵
آموزش شطرنج - گامبیت
۷۸ بازدید . ۵ ماه پیش