جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

پر بازدیدترین ها
ایمام حسین (ع) ۰۵:۴۸
ایمام حسین (ع)
۷.۱ هزار بازدید . ۴ سال پیش
نوروز بایرامینیز مبارک اولسون ۰۰:۵۶
نوروز بایرامینیز مبارک اولسون
۶.۹ هزار بازدید . ۴ سال پیش
ع ئ حرفی اویرنک ۰۰:۴۲
ع ئ حرفی اویرنک
۴.۸ هزار بازدید . ۴ سال پیش
شیر و سیچان ۰۴:۰۸
شیر و سیچان
۴.۷ هزار بازدید . ۴ سال پیش
بالا دوشان ۰۵:۳۵
بالا دوشان
۴.۳ هزار بازدید . ۴ سال پیش
ینی ایلینیز مبارک اولسون ۰۰:۲۴
ینی ایلینیز مبارک اولسون
۴.۲ هزار بازدید . ۴ سال پیش
فیطیر بایرامینیز مبارک اولسون ۰۱:۰۰
فیطیر بایرامینیز مبارک اولسون
۴.۱ هزار بازدید . ۴ سال پیش
چه چل  چه چل بامیه گئتدی مریض خانه یه ۰۱:۲۶
چه چل چه چل بامیه گئتدی مریض خانه یه
۳.۹ هزار بازدید . ۴ سال پیش
خوش گلمیسن نوروز ۰۲:۵۷
خوش گلمیسن نوروز
۳.۹ هزار بازدید . ۴ سال پیش
چیلله نیز مبارک اولسون ۰۳:۲۰
چیلله نیز مبارک اولسون
۳.۸ هزار بازدید . ۴ سال پیش
علی بابا و 40 قولدور ۱۴:۵۱
علی بابا و 40 قولدور
۳ هزار بازدید . ۴ سال پیش
لبی شیرین - رشید بهبودوف ۰۱:۱۰
لبی شیرین - رشید بهبودوف
۳ هزار بازدید . ۴ سال پیش

türkcə öyrənirəm

غ حرفی اویرنک ۰۰:۴۰
غ حرفی اویرنک
۶۲۸ بازدید . ۴ سال پیش
گ حرفی اویرنک ۰۰:۳۹
گ حرفی اویرنک
۵۹۸ بازدید . ۴ سال پیش
ف حرفی اویرنک ۰۰:۴۰
ف حرفی اویرنک
۸۶۷ بازدید . ۴ سال پیش
اِ -ِ ه حرفی اویرنک ۰۰:۳۸
اِ -ِ ه حرفی اویرنک
۰.۹ هزار بازدید . ۴ سال پیش
د حرفی اویرنک ۰۰:۵۰
د حرفی اویرنک
۶۴۹ بازدید . ۴ سال پیش
چ حرفی اویرنک ۰۱:۴۶
چ حرفی اویرنک
۶۴۲ بازدید . ۴ سال پیش
ج حرفی اویرنک 2 ۰۰:۴۱
ج حرفی اویرنک 2
۶۲۰ بازدید . ۴ سال پیش
ج حرفی اویرنک ۰۱:۴۳
ج حرفی اویرنک
۶۳۰ بازدید . ۴ سال پیش
ب حرفی اویرنک 2 ۰۰:۳۷
ب حرفی اویرنک 2
۵۸۳ بازدید . ۴ سال پیش
ب حرفی اویرنک ۰۲:۰۲
ب حرفی اویرنک
۶۰۹ بازدید . ۴ سال پیش
آ ا حرفی اویرنک ۰۲:۲۶
آ ا حرفی اویرنک
۱.۲ هزار بازدید . ۴ سال پیش
چه چل  چه چل بامیه گئتدی مریض خانه یه ۰۱:۲۶
پولون وار ؟ ۰۱:۲۵
پولون وار ؟
۴۹۷ بازدید . ۴ سال پیش
بایرام ماهنی سی ۰۳:۱۱
بایرام ماهنی سی
۱.۲ هزار بازدید . ۴ سال پیش
آی اولدوزلار ۰۱:۳۴
آی اولدوزلار
۳۱۶ بازدید . ۴ سال پیش
عزیز مکتبیم ۰۱:۱۹
عزیز مکتبیم
۲.۸ هزار بازدید . ۴ سال پیش
امک درسی (ماهنی) ۰۲:۱۶
امک درسی (ماهنی)
۶۴۲ بازدید . ۴ سال پیش
یول ماهنی سی ۰۳:۰۵
یول ماهنی سی
۸۲۲ بازدید . ۴ سال پیش
ینی ایلینیز مبارک اولسون ۰۰:۲۴
ینی ایلینیز مبارک اولسون
۴.۲ هزار بازدید . ۴ سال پیش
یای ماهنی سی ۰۱:۱۸
یای ماهنی سی
۸۲۷ بازدید . ۴ سال پیش
یاغیش ماهنی سی ۰۲:۰۲
یاغیش ماهنی سی
۰.۹ هزار بازدید . ۴ سال پیش
خوش گلمیسن نوروز ۰۲:۵۷
خوش گلمیسن نوروز
۳.۹ هزار بازدید . ۴ سال پیش
اوشاق اویناماسی ۰۲:۲۲
اوشاق اویناماسی
۲۹۸ بازدید . ۴ سال پیش
اوشاق لایلاسی ۰۳:۱۹
اوشاق لایلاسی
۳۰۱ بازدید . ۴ سال پیش