سرویس اشتراک ویدئو جعبه

پر بازدیدترین ها
Grammar for IELTS - Cleft sentence ۰۴:۱۹
Grammar for IELTS - Cleft sentence ...
۴۷ بازدید . ۱ سال پیش
Cambridge Grammar for IELTS Unit 2 ۰۶:۰۰
Cambridge Grammar for IELTS Unit 2 ...
۳۱ بازدید . ۱ سال پیش
IELTS Grammar: Verb Patterns ۰۹:۵۳
IELTS Grammar: Verb Patterns ...
۲۵ بازدید . ۱ سال پیش
IELTS Academic Writing Task 1: BAND 9 GRAMMAR with Jay! ۳۵:۵۸
IELTS GRAMMAR LESSONS - ACTIVE and PASSIVE VOICE ۰۴:۴۹
IELTS GRAMMAR LESSONS - ACTIVE and PASSIVE VOICE ...
۱۲ بازدید . ۱ سال پیش
[IELTS Grammar] Cambridge Grammar for IELTS Unit 13 ۱۱:۰۰
[IELTS Grammar] Cambridge Grammar for IELTS Unit 13 ...
۱۱ بازدید . ۱ سال پیش
IELTS Band 8-9 | Vocabulary for Speaking & Writin | P1 ۱۳:۴۹
IELTS Writing Task 2 Grammar: 3 Sentence Types ۱۰:۱۷
IELTS Writing Task 2 Grammar: 3 Sentence Types ...
۴ بازدید . ۱ سال پیش
English Grammar Course For Beginners:  Basic English Grammar ۲:۱۵:۲۸
Cambridge Grammar For IELTS - Unit 6 Future 2 ۰۴:۱۰
Cambridge Grammar For IELTS - Unit 6 Future 2 ...
۳ بازدید . ۱ سال پیش
[IELTS Grammar] Cambridge Grammar for IELTS Unit 11 ۰۷:۳۰
[IELTS Grammar] Cambridge Grammar for IELTS Unit 11 ...
۳ بازدید . ۱ سال پیش
Cambridge Grammar For IELTS 19A ۰۲:۵۶
Cambridge Grammar For IELTS 19A ...
۳ بازدید . ۱ سال پیش

آموزش اینترنتی ielts

Cambridge Grammar For IELTS - Unit 6 Future 2 ۰۴:۱۰
IELTS GRAMMAR LESSONS  FEW A FEW  VS LITTLE A LITTLE ۰۲:۴۸
Cambridge Grammar For IELTS - Unit 5 Future 1 ۰۵:۰۴
IELTS Grammar -- Present Tenses in Speaking ۰۷:۳۵
Cambridge Grammar for IELTS Unit 7 ۰۶:۵۴
Cambridge Grammar for IELTS Unit 7 ...
۲ بازدید . ۱ سال پیش
[IELTS Grammar] Cambridge Grammar for IELTS Unit 11 ۰۷:۳۰
[IELTS Grammar] Cambridge Grammar for IELTS Unit 13 ۱۱:۰۰
Grammar for IELTS - Cleft sentence ۰۴:۱۹
Grammar for IELTS - Cleft sentence ...
۴۷ بازدید . ۱ سال پیش
Cambridge Grammar For IELTS 19A ۰۲:۵۶
Cambridge Grammar For IELTS 19A ...
۳ بازدید . ۱ سال پیش
IELTS GRAMMAR LESSONS - ACTIVE and PASSIVE VOICE ۰۴:۴۹
Cambridge Grammar for IELTS Unit 8 ۰۸:۱۰
Cambridge Grammar for IELTS Unit 8 ...
۱ بازدید . ۱ سال پیش
Cambridge Grammar For IELTS - Unit 19 Prepositions ۱۱:۲۸
E2 Core Skills Lecture: Grammar: Simple Sentences! ۲۶:۰۷
Cambridge Grammar for IELTS Unit 2 ۰۶:۰۰
Cambridge Grammar for IELTS Unit 2 ...
۳۱ بازدید . ۱ سال پیش
5 tips to improve your writing ۱۲:۱۳
5 tips to improve your writing ...
۱ بازدید . ۱ سال پیش
Grammar for IELTS Writing Task 2: Adding a Clause ۰۷:۰۲
IELTS Grammar: Pronouns and Referring ۰۴:۰۷
IELTS Grammar: Pronouns and Referring ...
۲ بازدید . ۱ سال پیش