جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

پر بازدیدترین ها
الیاس یالچینتاش - آهنگ "در قلبتم" ۰۵:۰۲
الیاس یالچینتاش - آهنگ "در قلبتم"
۳.۱ هزار بازدید . ۲ سال پیش
الیاس یالچینتاش- آهنگ "دلبرم" Dilberim ۰۳:۴۵
الیاس یالچینتاش- آهنگ "دلبرم" Dilberim
۲.۵ هزار بازدید . ۲ سال پیش
الیاس یالچینتاش- آهنگ "خیلی تنهام" ۰۴:۲۴
الیاس یالچینتاش- آهنگ "خیلی تنهام"
۲.۱ هزار بازدید . ۲ سال پیش
 آهنگ "نَفَس" - دانلود آهنگ الیاس یالچینتاش ۰۳:۴۳
الیاس یالچینتاش - آهنگ "انجیر"  İncir ۰۵:۱۶
الیاس یالچینتاش - آهنگ "انجیر" İncir
۱.۷ هزار بازدید . ۲ سال پیش
الیاس یالچینتاش - آهنگ "سادم" Sadem ۰۴:۲۶
الیاس یالچینتاش - آهنگ "سادم" Sadem
۱.۶ هزار بازدید . ۲ سال پیش
الیاس یالچینتاش - آهنگ "این چه خداحافظیه؟" ۰۴:۰۶
الیاس یالچینتاش - آهنگ "مِهِ درونم" ۰۴:۳۷
الیاس یالچینتاش - آهنگ "مِهِ درونم"
۱.۱ هزار بازدید . ۲ سال پیش
الیاس یالچینتاش - آهنگ "اگه بتونی برگردی" ۰۳:۵۲
الیاس یالچینتاش و مسعود صادقلو - آهنگ "هیچ" ۰۴:۰۳

الیاس یالچینتاش

الیاس یالچینتاش - آهنگ "سخته" ۰۴:۵۴
الیاس یالچینتاش - آهنگ "سخته"
۰.۹ هزار بازدید . ۲ سال پیش
الیاس یالچینتاش - آهنگ "انجیر"  İncir ۰۵:۱۶
الیاس یالچینتاش - آهنگ "انجیر" İncir
۱.۷ هزار بازدید . ۲ سال پیش
الیاس یالچینتاش - آهنگ "مِهِ درونم" ۰۴:۳۷
الیاس یالچینتاش - آهنگ "سادم" Sadem ۰۴:۲۶
الیاس یالچینتاش - آهنگ "سادم" Sadem
۱.۶ هزار بازدید . ۲ سال پیش
الیاس یالچینتاش - آهنگ "در قلبتم" ۰۵:۰۲
الیاس یالچینتاش - آهنگ "در قلبتم"
۳.۱ هزار بازدید . ۲ سال پیش
الیاس یالچینتاش- آهنگ "دلبرم" Dilberim ۰۳:۴۵
الیاس یالچینتاش- آهنگ "دلبرم" Dilberim
۲.۵ هزار بازدید . ۲ سال پیش
الیاس یالچینتاش- آهنگ "خیلی تنهام" ۰۴:۲۴
الیاس یالچینتاش- آهنگ "خیلی تنهام"
۲.۱ هزار بازدید . ۲ سال پیش