جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

پر بازدیدترین ها
اصول انجام تکنیک PCR ۰۱:۵۲
اصول انجام تکنیک PCR
۷۹۸ بازدید . ۹ ماه پیش
آشنایی با آزمایشگاه ژنیران ۰۱:۳۵
آشنایی با آزمایشگاه ژنیران
۷۸۲ بازدید . ۲ سال پیش
کاربرد مهندسی ژنتیک در پزشکی ۰۱:۵۷
کاربرد مهندسی ژنتیک در پزشکی
۶۶۷ بازدید . ۱۰ ماه پیش
تکنیک الکتروفورز Electrophoresis ۰۱:۳۱
تکنیک الکتروفورز Electrophoresis
۵۴۱ بازدید . ۹ ماه پیش
کاربرد مهندسی ژنتیک در داروسازی ۰۴:۱۵
کاربرد مهندسی ژنتیک در داروسازی
۵۲۰ بازدید . ۱۰ ماه پیش
موسسه آزمایشگاهی و تحقیقاتی آرشا دانش ۰۰:۵۸
استخراج DNA ۰۱:۵۱
استخراج DNA
۴۱۶ بازدید . ۱۰ ماه پیش
آموزش طراحی پرایمر ۰۱:۲۵
آموزش طراحی پرایمر
۳۹۴ بازدید . ۱۰ ماه پیش
مدرسه بهاره آرشا دانش ۰۲:۱۷
مدرسه بهاره آرشا دانش
۳۳۳ بازدید . ۶ ماه پیش
آرشا دانش پارسه ۰۱:۱۵
آرشا دانش پارسه
۳۲۶ بازدید . ۸ ماه پیش

بیوتکنولوژی

مدرسه بهاره آرشا دانش ۰۲:۱۷
مدرسه بهاره آرشا دانش
۳۳۳ بازدید . ۶ ماه پیش
آرشا دانش پارسه ۰۱:۱۵
آرشا دانش پارسه
۳۲۶ بازدید . ۸ ماه پیش
تکنیک الکتروفورز Electrophoresis ۰۱:۳۱
اصول انجام تکنیک PCR ۰۱:۵۲
اصول انجام تکنیک PCR
۷۹۸ بازدید . ۹ ماه پیش
آموزش طراحی پرایمر ۰۱:۲۵
آموزش طراحی پرایمر
۳۹۴ بازدید . ۱۰ ماه پیش
استخراج DNA ۰۱:۵۱
استخراج DNA
۴۱۶ بازدید . ۱۰ ماه پیش
کاربرد مهندسی ژنتیک در داروسازی ۰۴:۱۵
کاربرد مهندسی ژنتیک در پزشکی ۰۱:۵۷
آشنایی با آزمایشگاه ژنیران ۰۱:۳۵