جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

پر بازدیدترین ها
پرس بالاسینه دمبل چرخشی ۰۰:۲۲
پرس بالاسینه دمبل چرخشی
۹.۱ هزار بازدید . ۳ سال پیش
پرس بالا سینه مچ برعکس ۰۰:۲۲
پرس بالا سینه مچ برعکس
۸.۴ هزار بازدید . ۳ سال پیش
پرس بالا سینه هالتر ۳دامنه ۰۰:۲۵
پرس بالا سینه هالتر ۳دامنه
۷.۸ هزار بازدید . ۳ سال پیش
پرس بالاسینه دمبل موازی دست جمع ۰۰:۱۶
پرس بالاسینه دمبل موازی دست جمع
۶.۲ هزار بازدید . ۳ سال پیش
پرس سینه هالتر ۳دامنه ۰۰:۲۵
پرس سینه هالتر ۳دامنه
۵.۵ هزار بازدید . ۳ سال پیش
پرس سینه کابل - پرس سینه کراس ۰۰:۱۷
پرس سینه کابل - پرس سینه کراس
۵.۳ هزار بازدید . ۳ سال پیش
شنا روی میز صاف روی ساعد ۰۰:۱۴
شنا روی میز صاف روی ساعد
۵.۲ هزار بازدید . ۳ سال پیش
پشت بازو طنابی از پشت سر ایستاده از پایین ۰۰:۱۵
پشت بازو کابل از پشت سر ایستاده از پایین ۰۰:۱۴
پشت بازو کابل از پشت سر ایستاده از پایین
۴.۹ هزار بازدید . ۳ سال پیش
پشت بازو طنابی ایستاده ۰۰:۱۴
پشت بازو طنابی ایستاده
۴.۹ هزار بازدید . ۳ سال پیش
پشت بازو طنابی از پشت سر ایستاده ازپایین ۰۰:۰۷
پشت بازو طنابی از پشت سر ایستاده ازپایین
۴.۶ هزار بازدید . ۳ سال پیش

آراتن

جلو بازو هالتر ایستاده ۰۰:۱۷
جلو بازو هالتر ایستاده
۲.۹ هزار بازدید . ۳ سال پیش
جلو بازو هالتر لاری مچ برعکس میز لاری یا جلو بازو هالتر EZ مچ برعکس میزلاری ۰۰:۱۲
۳ هزار بازدید . ۳ سال پیش
جلو بازو دمبل متناوب نشسته ۰۰:۱۴
جلو بازو دمبل متناوب نشسته
۳.۳ هزار بازدید . ۳ سال پیش
جلو بازو طنابی خوابیده میزصاف ۰۰:۱۲
جلو بازو طنابی خوابیده میزصاف
۳.۳ هزار بازدید . ۳ سال پیش
جلو بازو طنابی ایستاده ۰۰:۰۸
جلو بازو طنابی ایستاده
۴.۲ هزار بازدید . ۳ سال پیش
جلوبازو کابل مچ برعکس ۰۰:۰۹
جلوبازو کابل مچ برعکس
۱.۶ هزار بازدید . ۳ سال پیش
پارالل ۳دامنه ۰۰:۱۷
پارالل ۳دامنه
۸۷۲ بازدید . ۳ سال پیش
پشت بازو طنابی ایستاده ۰۰:۱۴
پشت بازو طنابی ایستاده
۴.۹ هزار بازدید . ۳ سال پیش
پشت بازو پارالل ۰۰:۱۰
پشت بازو پارالل
۳.۷ هزار بازدید . ۳ سال پیش
شنا روی میز صاف روی ساعد ۰۰:۱۴
شنا روی میز صاف روی ساعد
۵.۲ هزار بازدید . ۳ سال پیش
پشت بازو دمبل تک دست نشسته ۰۰:۱۵
پشت بازو دمبل تک دست نشسته
۲ هزار بازدید . ۳ سال پیش
پشت بازو هالتر خوابیده میز صاف مچ برعکس ۰۰:۱۲
پشت بازو دمبل تک ازپشت جفت دست ۰۰:۱۴
پشت بازو دمبل تک ازپشت جفت دست
۱.۴ هزار بازدید . ۳ سال پیش
پشت بازو کابل از پشت سر ایستاده از پایین ۰۰:۱۴
پشت بازو هالتر پرسی میزبالاسینه ۰۰:۱۷
پشت بازو هالتر پرسی میزبالاسینه
۲.۳ هزار بازدید . ۳ سال پیش
پشت بازو هالتر خوابیده میزبالاسینه ۰۰:۱۸
جلوبازو بارفیکس ۰۰:۰۸
جلوبازو بارفیکس
۱.۱ هزار بازدید . ۳ سال پیش