جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

پر بازدیدترین ها
پرس بالاسینه دمبل چرخشی ۰۰:۲۲
پرس بالاسینه دمبل چرخشی
۲.۵ هزار بازدید . ۱ سال پیش
پرس بالاسینه دمبل موازی دست جمع ۰۰:۱۶
پرس بالاسینه دمبل موازی دست جمع
۱ هزار بازدید . ۱ سال پیش
جلو بازو طنابی ایستاده ۰۰:۰۸
جلو بازو طنابی ایستاده
۷۷۲ بازدید . ۱ سال پیش
پرس بالا سینه مچ برعکس ۰۰:۲۲
پرس بالا سینه مچ برعکس
۶۲۶ بازدید . ۱ سال پیش
جلو بازو طنابی خوابیده میزصاف ۰۰:۱۲
جلو بازو طنابی خوابیده میزصاف
۵۳۸ بازدید . ۱ سال پیش
کراس از پایین ایستاده ۰۰:۱۴
کراس از پایین ایستاده
۴۷۹ بازدید . ۱ سال پیش
جلو بازو دمبل متناوب نشسته ۰۰:۱۴
جلو بازو دمبل متناوب نشسته
۴۴۷ بازدید . ۱ سال پیش
ال اپتیکال  - اسکی فضایی ۰۰:۰۸
ال اپتیکال - اسکی فضایی
۴۳۲ بازدید . ۱ سال پیش
پشت بازو طنابی ایستاده ۰۰:۱۴
پشت بازو طنابی ایستاده
۴۱۰ بازدید . ۱ سال پیش
پشت بازو هالتر خوابیده میز صاف مچ برعکس ۰۰:۱۲
شنا روی میز صاف روی ساعد ۰۰:۱۴
شنا روی میز صاف روی ساعد
۲۹۷ بازدید . ۱ سال پیش

آراتن

جلو بازو هالتر ایستاده ۰۰:۱۷
جلو بازو هالتر ایستاده
۷۷ بازدید . ۱ سال پیش
جلو بازو هالتر لاری مچ برعکس میز لاری یا جلو بازو هالتر EZ مچ برعکس میزلاری ۰۰:۱۲
۲۸۷ بازدید . ۱ سال پیش
جلو بازو دمبل متناوب نشسته ۰۰:۱۴
جلو بازو طنابی خوابیده میزصاف ۰۰:۱۲
جلو بازو طنابی ایستاده ۰۰:۰۸
جلو بازو طنابی ایستاده
۷۷۲ بازدید . ۱ سال پیش
جلوبازو کابل مچ برعکس ۰۰:۰۹
جلوبازو کابل مچ برعکس
۱۳۷ بازدید . ۱ سال پیش
پارالل ۳دامنه ۰۰:۱۷
پارالل ۳دامنه
۹۰ بازدید . ۱ سال پیش
پشت بازو طنابی ایستاده ۰۰:۱۴
پشت بازو طنابی ایستاده
۴۱۰ بازدید . ۱ سال پیش
پشت بازو پارالل ۰۰:۱۰
پشت بازو پارالل
۱۲۳ بازدید . ۱ سال پیش
شنا روی میز صاف روی ساعد ۰۰:۱۴
شنا روی میز صاف روی ساعد
۲۹۷ بازدید . ۱ سال پیش
پشت بازو دمبل تک دست نشسته ۰۰:۱۵
پشت بازو دمبل تک دست نشسته
۱۴۷ بازدید . ۱ سال پیش
پشت بازو دمبل تک ازپشت جفت دست ۰۰:۱۴
پشت بازو هالتر پرسی میزبالاسینه ۰۰:۱۷
جلوبازو بارفیکس ۰۰:۰۸
جلوبازو بارفیکس
۷۸ بازدید . ۱ سال پیش