صحنه‌ای از درگیری شدید فرهاد مجیدی و خانزاده
۰۱:۴۸