آهنگی که رضا صادقی در کنسرتش برای علی انصاریان خواند
۰۲:۳۹