گوهر خیراندیش : می خواستند با آمپول هوا من را بکشند !
۰۵:۳۴