حمله هواداران پورتو به طارمی ؛ باعث باخت ما شدی
۰۰:۵۸