صدای اعتراض مردم ترکیه نسبت به وضعیت اقتصادی
۰۰:۳۱